Προοπτικές ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη Σάμο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροοπτικές ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη Σάμο (EL)

Τζιόλα, Ευαγγελή

aegean

Σήμερα, ο τουρισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επηρεάζει τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές των χωρών που αναπτύσσεται. Ο ρόλος του είναι καθοριστικής σημασίας, αφού συμβάλλει και διαμορφώνει την δομή της ανάπτυξης των περιοχών, ιδιαίτερα των περιφερειακών, όπου οι επιλογές είναι περιορισμένες. Στους σκοπούς της παρούσας εργασίας, είναι η αποτύπωση της τουριστικής κατάστασης και της εικόνας των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στο νησί της Σάμου καθώς και οι πιθανές προοπτικές που διαβλέπονται μελλοντικά για τις διάφορες μορφές τουρισμού που δύναται να αναπτυχθούν στο νησί. Οι σύγχρονες τάσεις του τρόπου ζωής και οι περιβαλλοντικές εξελίξεις, επιβάλλουν αλλαγές στα τουριστικά πρότυπα και την διεύρυνση των τουριστικών προϊόντων. Οι Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού αποβλέπουν στην βιώσιμη ανάπτυξη του προορισμού και αποτελούν τις νέες μορφές που παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Το περιεχόμενο της εργασίας αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το τρία πρώτα κεφάλαια αναφέρονται στο θεωρητικό υπόβαθρο/βιβλιογραφική επισκόπηση και τα επόμενα τρία κεφάλαια παρουσιάζουν το ερευνητικό/εμπειρικό πλαίσιο της εργασίας. Η βιβλιογραφική επισκόπηση συνοπτικά, περιλαμβάνει τα εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται οι μορφές τουρισμού, οι διαφορές συμβατικού και νέων μορφών τουρισμού και η οργάνωση της τουριστικής αγοράς. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (ΕΕΜΤ), οι προσεγγίσεις τους, τα χαρακτηριστικά τους, η συμβολή τους και οι κατηγορίες τους. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται η βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα η βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Το ερευνητικό πλαίσιο παρουσιάζεται ως εξής: Το τέταρτο κεφάλαιο εξειδικεύεται με την ανάλυση της τουριστικής κατάστασης της Σάμου. Περιγράφεται η τουριστική ζήτηση, η τουριστική προσφορά καθώς και τα διαθέσιμα προϊόντα ΕΕΜΤ. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται η μεθοδολογία της έρευνας, καθώς και τα αποτελέσματα της. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η εργασία με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων και παρουσιάζονται οι προτάσεις.

masterThesis

προοπτικές ανάπτυξης (EL)
perspectives (EL)
Samos island (EL)
εναλλακτικές μορφές (EL)
alternative tourism (EL)
Σάμος (EL)


2019-11-12


2020-02-28T12:41:36Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.