Περιστατικά παραβίασης δεδομένων και η σχέση τους με το ανθρώπινο λάθος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεριστατικά παραβίασης δεδομένων και η σχέση τους με το ανθρώπινο λάθος (EL)

Χατζούλα, Ελένη

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την συγκέντρωση περιστατικών παραβίασης δεδομένων και τη συσχέτιση τους με το ανθρώπινο λάθος. Ο στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των δημοσιοποιημένων περιστατικών παραβίασης δεδομένων που έχουν καταγραφεί τα τελευταία πέντε χρόνια και η πρόληψη ή αντιμετώπιση του προβλήματος. Αρχικά, γίνεται επεξήγηση των ορολογιών που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία αυτών, καθώς και του σχετικού νομικού πλαισίου. Έπειτα, αναλύονται τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς, μαζί με τρόπους διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η έρευνα η οποία έχει διεξαχθεί για τα δημοσιοποιημένα περιστατικά παραβίασης δεδομένων, η επεξήγηση του τρόπου εξαγωγής της, καθώς και οι πίνακες και γραφήματα των περιστατικών. Ταυτόχρονα, τονίζεται η ύπαρξη του ανθρώπινου λάθους σε τέτοιες περιπτώσεις και πως ο άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των πληροφοριών σε ένα πληροφοριακό σύστημα ενός οργανισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που υπήρξε ανθρώπινο λάθος, υπήρχε έλλειψη επίγνωσης ασφάλειας των υπαλλήλων του οργανισμού αλλά και προβλήματα στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Τέλος, δίνονται μεθοδολογίες πρόληψης και αντιμετώπισης των περιστατικών παραβίασης δεδομένων, μαζί με κάποια συμπεράσματα για τα περιστατικά παραβίασης που καταγράφηκαν.

masterThesis

data breach (EL)
security (EL)
ανθρώπινο λάθος (EL)
περιστατικά παραβίασης δεδομένων (EL)
διαχείριση περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών (EL)
human error (EL)


2020-02-14


2020-02-28T12:42:06Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.