Έμφυλες διακρίσεις σε δομές υποδοχής για την εκπαίδευση προσφύγων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Έμφυλες διακρίσεις σε δομές υποδοχής για την εκπαίδευση προσφύγων (EL)

Βολίκα, Μαρία Δήμητρα

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπεύει να συνεισφέρει στην εξέταση του φαινομένου των έμφυλων διακρίσεων που αναπαράγονται στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων. Για την επίτευξη του σκοπού της επιχειρεί να ανιχνεύσει την επίδραση των απόψεων, των συμπεριφορών και των στάσεων των εκπαιδευτικών στην αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων στις Δ.Υ.Ε.Π, αλλά και την επίδραση των σχολικών εγχειριδίων και του εκπαιδευτικού υλικού που προτείνει το ΙΕΠ για χρήση, καθώς και του αναλυτικού προγράμματος των Δ.Υ.Ε.Π στην αναπαραγωγή των έμφυλων διακρίσεων. Επιπλέον στοχεύει να διερευνήσει την ύπαρξη σχέσης αιτίου-αιτιατού ανάμεσα στις έμφυλες διακρίσεις και στη σχολική διαρροή και να αναδείξει τα σχετικά με το φύλο εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μαθήτριες των Δ.Υ.Ε.Π στην πρόσβαση και φοίτησή τους σε αυτές. Αυτό που καθιστά την εν λόγω έρευνα σημαντική είναι το γεγονός πως στο παρελθόν δεν έχει ασχοληθεί η ερευνητική κοινότητα με αυτό το θέμα, δεδομένου ότι η Δ.Υ.Ε.Π. αποτελούν μία πρόσφατη καινοτομία στην ελληνική εκπαίδευση. Επιπλέον, εξαιτίας της συνεχούς συσχέτισης της έρευνας με το φύλο, καθώς το φύλο αποτελεί το επίκεντρο της ανάλυσης, μπορεί να ειπωθεί πως η έρευνα υλοποιείται από την σκοπιά της φεμινιστικής θεώρησης, γεγονός που την καθιστά πρωτότυπη. Κύριος σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει αν και σε ποιο βαθμό οι έμφυλες διακρίσεις και τα έμφυλα στερεότυπα υπάρχουν και αναπαράγονται στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν στην αναπαραγωγή των έμφυλων διακρίσεων αλλά και τα αποτελέσματα των διακρίσεων αυτών. Μέσω των ερευνητικών ερωτημάτων γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί: α) η επίδραση των απόψεων, των συμπεριφορών και των στάσεων των εκπαιδευτικών στην αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων στις Δ.Υ.Ε.Π., β) η επίδραση των σχολικών εγχειριδίων και του εκπαιδευτικού υλικού του ΙΕΠ που χρησιμοποιείται στις Δ.Υ.Ε.Π στην αναπαραγωγή των έμφυλων διακρίσεων, γ) η επίδραση του αναλυτικού προγράμματος των Δ.Υ.Ε.Π στην αναπαραγωγή των έμφυλων διακρίσεων στις Δ.Υ.Ε.Π., δ) η ύπαρξη σχέσης αιτίου-αιτιατού ανάμεσα στις έμφυλες διακρίσεις και στη σχολική διαρροή και ε) o αριθμός των εμποδίων σχετικά με το φύλο που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση και στη φοίτηση στο σχολείο οι μαθήτριες των Δ.Υ.Ε.Π.. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι η ύπαρξη έμφυλων διακρίσεων στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων οι οποίες αναπαράγονται είτε άδηλα είτε έκδηλα από τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες συχνά δεν αντιλαμβάνονται την ύπαρξή όλων των μορφών διακρίσεων, αλλά των πιο έκδηλων εξ αυτών. Επιπλέον, έμφυλα στερεότυπα φάνηκε πώς αναπαράγονται και από το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις Δ.Υ.ΕΠ. και προτείνεται από το ΙΕΠ, με βασική έμφυλη διάκριση να αποτελεί η παρουσίαση των ανδρών ως κατόχων ηγετικών ρόλων αλλά και η συχνότερη εμφάνισή τους στο υλικό αυτό έναντι των κοριτσιών. Όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα των Δ.ΥΕ.Π. σημαντικό εύρημα αποτέλεσε το ότι δεν λαμβάνονται υπόψη από αυτό οι διαφορετικές εμπειρίες των παιδιών με βάση το φύλο τους και επιπροσθέτως δεν παρέχονται αντισταθμιστικά μέτρα για τα μειονεκτούντα παιδιά. Παράλληλα φάνηκε πως με την έντονη σχολική διαρροή των μαθητριών σχετίζονται κυρίως κάποια περιστατικά έμφυλης βίας, που προέρχονται ως επί το πλείστον από συμμαθητές. Τέλος βασικό εμπόδιο που σχετίζεται με το φύλο και αποτρέπει την φοίτηση των κοριτσιών στις Δ.Υ.Ε.Π. φάνηκε πως είναι η υποχρέωση των κοριτσιών να φροντίζουν και να διαβάζουν τα μικρότερα μέλη της οικογένειας τους. Επομένως, κεντρικό συμπέρασμα (thesis) της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί το ότι αναπαράγονται από το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα των Δ.Υ.Ε.Π., αλλά και το αναλυτικό, σημαντικές έμφυλες διακρίσεις ακόμη και σήμερα και πως χρειάζονται ακόμη πολλά βήματα προς την κατεύθυνση της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα στις Δ.Υ.Ε.Π..

masterThesis

hidden analytical program (EL)
δομές υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων (EL)
κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα (EL)
cender discriminations (EL)
έμφυλη διάκριση (EL)
structures for refugee education (EL)


2020-01-20


2020-02-28T12:45:57Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.