Η επίδραση της επικοινωνίας του/της διευθυντή/ριας σχολικής μονάδας στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επίδραση της επικοινωνίας του/της διευθυντή/ριας σχολικής μονάδας στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (EL)

Στόικου, Αικατερίνη

aegean

Η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση της επικοινωνίας του/της Διευθυντή/ριας σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι χωρισμένο σε δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζει το θέμα της επικοινωνίας από θεωρητική σκοπιά. Αρχικά γίνεται μια εννοιολογική προσέγγιση της επικοινωνίας και παρουσιάζεται η διαδικασία της επικοινωνίας. Στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου αναπτύσσονται οι μορφές επικοινωνίας, τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής επικοινωνίας και τα εμπόδια που δρουν ανασχετικά στην αποτελεσματική επικοινωνία. Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους αναπτύσσουμε ζητήματα που έχουν σχέση με την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται περιληπτικά οι θεωρίες παρακίνησης, η θεωρία σχεδιασμού εργασιών και η σημασία της επικοινωνίας από τους/τις διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων στην εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και στην εργασιακή ικανοποίηση. Το ερευνητικό μέρος παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος της εργασίας. Στο πρώτο του κεφάλαιο αναλύουμε τη μεθοδολογία της που ακολουθήσαμε σε όλη τη διάρκεια της έρευνας. Παρουσιάζουμε αναλυτικά την προβληματική, την αναγκαιότητα, τους σκοπούς και τους στόχους της έρευνας, την ερευνητική προσέγγιση καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα περιγραφικά αποτελέσματα της έρευνας. Αναφερόμαστε στις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις προτάσεις του ερωτηματολογίου. Τέλος, σχολιάζουμε τα ερευνητικά δεδομένα, προχωρούμε σε μία ερμηνεία αυτών και τελειώνουμε διατυπώνοντας προτάσεις.

masterThesis

επικοινωνία (EL)
active listening (EL)
ενεργητική ακρόαση (EL)
διευθυντές/ριες (EL)
school principal (EL)
communication (EL)


2020


2020-03-26T13:43:00Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.