Συμβουλευτική ενηλίκων για ενεργοποίηση κινήτρων και υπέρβαση εμποδίων προκειμένου να συμμετάσχουν σε προγράμματα μάθησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Συμβουλευτική ενηλίκων για ενεργοποίηση κινήτρων και υπέρβαση εμποδίων προκειμένου να συμμετάσχουν σε προγράμματα μάθησης (EL)

Τσιλίκη, Ολυμπία

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο ανθρωπιστικών επιστημών τουΠανεπιστημίου Αιγαίου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης». Επιχειρεί να εξετάσει, να περιγράψει και να αναλύσει πτυχές της εκπαίδευσης ενηλίκων σε αντιπαράθεση με τη συμβουλευτική, την συμμετοχή ,τα κίνητρα αλλά και τα εμπόδια στη Δια Βίου Εκπαίδευση. Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο συμβαλλόμενος απορρέει οφέλη για να καταφέρει να επιτύχει μια πιο βαθιά αλλαγή στα στοιχεία της προσωπικότητάς του(McLeod, 2005),ώστε να βρίσκει λύσεις σε θέματα που τον απασχολούν. Βασική θέση στη συμβουλευτική κατέχουν η επαγγελματική και εργασιακή συμβουλευτική καθώς έχουν ιδιαίτερη ζήτηση. Η δια βίου Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣυΕΠ) βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο σε χώρες της Ευρώπης όσο και στην εγχώρια αγορά εργασίας. Η ΣυΕΠ συντελεί στην πρόσκτηση δεξιοτήτων των ενηλίκων, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκονται σε εργασιακό επίπεδο , έτσι ώστε να οδηγηθούν στην λήψη ορθών αποφάσεων για την κατάρτισή αλλά και για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται τα εμπόδια και τα κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα Δια Βίου μάθησης και συμβουλευτικής καθώς και ποια θετικά επαγγελματικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και εργασιακά οφέλη προσφέρει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Η μελέτη διεξήχθη μέσω ποσοτικής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου που στάλθηκε ηλεκτρονικά μέσω google forms σε εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων και καταρτιζόμενους των Δ.ΙΕΚ και ΚΕΚ Γεννηματά Ρόδου. Μέσα από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως, οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων και οι καταρτιζόμενοι/ες συμφωνούν με την αναγκαιότητα παροχής συμβουλευτικής στην εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα συμβουλευτικής, αν και η έλλειψη οργάνωσης συμβουλευτικών προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο στη διαδικασία της συμβουλευτικής.

masterThesis

δια βίου εκπαίδευση (EL)
δια βίου συμβουλευτική (EL)
lifelong counseling (EL)
career guidance (EL)
decision making (EL)
motivation (EL)
obstacles (EL)
λήψη αποφάσεων (EL)
κίνητρα (EL)
lifelong education (EL)
εμπόδια (EL)
επαγγελματικός προσανατολισμός (EL)


2019


2020-03-26T13:44:19Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.