Αποτελέσματα του εκπαιδευτικού κλιματικού μοντέλου EdGCM για 4 σενάρια συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Αποτελέσματα του εκπαιδευτικού κλιματικού μοντέλου EdGCM για 4 σενάρια συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου (EL)

Δημόπουλος Κωνσταντίνος

aegean

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει το Εκπαιδευτικό Κλιματικό Μοντέλο EdGCM και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτό, για 4 διαφορετικά σενάρια συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου και τις επιπτώσεις που έχουν αυτά στη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση. Στο πρώτο (θεωρητικό) μέρος, μελετάται η κλιματική αλλαγή ως υπαρκτό και σημαντικό γεγονός, αναλύονται οι αιτίες που συντελούν στην αλλαγή του κλίματος της Γης και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την 5η έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC). Επίσης παρουσιάζονται τα 4 σενάρια συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου, τα RCPs και γίνεται και μια αναφορά στα κλιματικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται στις μελέτες για την κλιματική αλλαγή. Στο δεύτερο (ερευνητικό) μέρος, αναλύεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην πορεία της έρευνας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την προσομοίωση των 4 σεναρίων από το κλιματικό μοντέλο, όσον αφορά τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση. Τέλος διατυπώνονται και αξιολογούνται τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα και γίνεται μια σύγκριση των αποτελεσμάτων του κλιματικού μοντέλου και των εκτιμήσεων της 5ης έκθεσης της IPCC τόσο για τη θερμοκρασία όσο και για τη βροχόπτωση.

masterThesis

αέρια του θεμοκηπίου (EL)
κλιματικό μοντέλο (EL)
κλιματική αλλαγή (EL)


2019-02-13


2020-04-02T15:04:44Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.