Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας: απόψεις, προτάσεις και προοπτικές σύστασής του στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας: απόψεις, προτάσεις και προοπτικές σύστασής του στην Ελλάδα (EL)

Κουκάκης, Γεώργιος

aegean

The present thesis examines the possibility of establishing a National Security Council in Greece, a staff body that -although it has been a matter of debate for the last years- hasn’t been implemented yet. At first we analyze the way that the National Security Council functions in other states such as the USA, the United Kingdom, India, Israel and Turkey. We continue mentioning all the relevant opinions that prevail in different «professional circles» (academic, diplomatic and military community) in Greece and analyze the political actions that have taken place by either the political parties of the opposition party or the past governments. Finally, we cite the conclusions in which we result as far as the composition, structure, jurisdictions, role and the possibility of establishing a National Security Council in the near future.
Η παρούσα εργασία εξετάζει το ενδεχόμενο σύστασης Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, ενός επιτελικού οργάνου το οποίο -αν και έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης τα τελευταία χρόνια- δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Αρχικά αναλύουμε τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας σε άλλα Κράτη όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία. Στη συνέχεια αναφέρουμε τις σχετικές απόψεις που επικρατούν σε διάφορους «επαγγελματικούς κύκλους» (ακαδημαϊκή, διπλωματική και στρατιωτική κοινότητα) της Ελλάδας και αναλύουμε τις πολιτικές ενέργειες που έχουν σημειωθεί τόσο από κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και από τις κυβερνήσεις. Τέλος, παραθέτουμε τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε όσον αφορά στη σύνθεση, τη δομή, τις αρμοδιότητες, το ρόλο και την πιθανότητα σύστασης Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στο προσεχές μέλλον.

masterThesis

Government Council for Foreign Affairs and Defense (GCFAD) (EL)
εξωτερική πολιτική (EL)
Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) (EL)
crisis (EL)
κρίση (EL)
foreign policy (EL)
Ministry of Foreign Affairs (EL)
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (EL)


2019-12-13


2020-04-02T15:07:40Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.