Καινοτόμα προγράμματα στη δημόσια εκπαίδευση: ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοInnovational programmes in public education: the role of school leadership (EL)
Καινοτόμα προγράμματα στη δημόσια εκπαίδευση: ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας (EL)

Κρητικού, Άννα

aegean

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «Καινοτόμα προγράμματα στη δημόσια εκπαίδευση – Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας» επιχειρεί να διερευνήσει το ρόλο που διαδραματίζει η σχολική ηγεσία στην εισαγωγή και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων στη δημόσια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα επιχειρείται η ανάδειξη της σχέσης μεταξύ των ηγετικών πρακτικών που συμβάλλουν ή όχι στην προώθηση των καινοτόμων προγραμμάτων (Κ.Π.) στο δημόσιο σχολείο και ειδικότερα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου τα καινοτόμα προγράμματα πραγματοποιούνται εντός του καθημερινού προγράμματος και σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η συλλογή των απαραίτητων ερευνητικών δεδομένων έγινε με τη χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου, το οποίο κρίθηκε ως το καταλληλότερο ερευνητικό εργαλείο για τη διερεύνηση του θέματός μας. Με το ερωτηματολόγιο επιχειρήθηκε να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα εισαγωγής καινοτομιών και ο βαθμός ικανοποίησης τους από τους χειρισμούς των διευθυντών/ντιών. Επίσης, έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί το κατά πόσο ο/η διευθυντής/ντρια επηρεάζει τις/τους εκπαιδευτικούς στο να εμπλακούν ή όχι στην εισαγωγή και εφαρμογή μιας καινοτομίας. Για να εξεταστεί το θέμα από τη σκοπιά εκπαιδευτικών και διευθυντών/ντριών, επιλέχθηκε να τους δοθεί αντίστοιχα διαφορετικό ερωτηματολόγιο.
This postgraduate thesis entitled "Innovational Programs in Public Education - The Role of School Leadership" attempts to explore the role that school leadership plays in introducing and implementing innovative programs in public education. Specifically, it is attempted to highlight the relationship between leadership practices that contribute or not to the promotion of innovative programs (I.P.) in the public school and particularly in primary education, where innovative programs are implemented within the daily curriculum and throughout the year. The necessary research data were collected using an online questionnaire, as it was considered as the most appropriate research tool to investigate our subject. The questionnaire attempted to investigate teachers' views on the necessity of introducing innovations and their satisfaction degree with principals' handling. An attempt was also made to show whether the manager; influences teachers to be - or not to be involved- in the introduction and implementation of an innovation. To examine the issue from the perspective of teachers and principals at the same time, we decided to give them a different questionnaire.

masterThesis

innovational programs (EL)
αποτελεσματική ηγεσία (EL)
school leader' role (EL)
καινοτόμα προγράμματα (EL)
ρόλος σχολικού ηγέτη (EL)
effective leadership (EL)


2019


2020-04-02T15:09:13Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.