Η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα: σύγκριση των κανόνων Χάγης/Χάγης – Βίσμπυ με τους κανόνες του Ρότερνταμ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα: σύγκριση των κανόνων Χάγης/Χάγης – Βίσμπυ με τους κανόνες του Ρότερνταμ (EL)

Κλεισσά, Καλλιόπη

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία συγκριτική μελέτη της ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα, όπως αυτή σκιαγραφείται στους κανόνες Χάγης/Χάγης-Visby και στη νέα Συνθήκη του Ρότερνταμ. Τα τελευταία 100 χρόνια, σημειώθηκαν τεράστιες τεχνολογικές και επικοινωνιακές αλλαγές σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, με πλέον αξιοσημείωτες τις αλλαγές στη θαλάσσια μεταφορά φορτίου. Σε απάντηση, ο ναυτιλιακός κλάδος προσπάθησε να κωδικοποιήσει, σε διεθνές επίπεδο, τους κανονισμούς και τα πρότυπα με στόχο την εξασφάλιση και την παροχή ενός αξιόπιστου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου, μεριμνώντας, συνάμα, για την προστασία του περιβάλλοντος. Φυσικά, οι κανονισμοί της ναυτιλιακής βιομηχανίας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η θαλάσσια μεταφορά. Σε έναν βαθμό οι κανονισμοί της ναυτιλίας προβλέπουν για την τήρηση από τα πλοία των απαιτούμενων προτύπων αξιοπλοΐας. Δεδομένου, ωστόσο ότι οι κανονισμοί αυτοί δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τους γοργούς ρυθμούς των τεχνολογικών εξελίξεων, καθυστερούν στην προσπάθεια τους να ακολουθήσουν τις αλλαγές. Αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία στον κίνδυνο που υφίσταται μεταξύ των συμβαλλομένων σε μια σύμβαση μεταφοράς μερών. Θα μπορούσαμε, κατά συνέπεια να πούμε ότι η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ενδεχομένως τροποποίηση προκειμένου να συμβαδίσει με τις εξελίξεις, που έχουν σημειωθεί στον τομέα της ναυτιλίας. Υπό το πρίσμα αυτό, στο πλαίσιο της Επιτροπής Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο(UNCITRAL) θεσπίστηκαν οι κανόνες του Ρότερνταμ, ως αποτέλεσμα διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν μεταξύ 2002-2009 . Σκοπός της εκπόνησης της παρούσης, λοιπόν, εργασίας είναι μια σφαιρική απεικόνιση των διατάξεων που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις και την συνακόλουθη από την παραβίασή τους ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα, όπως ρυθμίζονται από τους νέους Κανόνες του Ρότερνταμ σε παράλληλη σύγκριση με το ισχύον και ευρέως χρησιμοποιούμενο καθεστώς των Κανόνων Χάγης / Χάγης-Visby.

masterThesis

ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα (EL)
hague-visby rules (EL)
rotterdam rules (EL)
υποχρεώσεις του θαλάσσιου μεταφορέα (EL)
εξαιρούμενοι κίνδυνοι (EL)
the liability of the sea carrier (EL)


2019-04


2020-04-22T07:49:00Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.