Βαθμός ενσωμάτωσης μέτρων μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) σύμφωνα και με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ): η περίπτωση των ΠΕΠ Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Βαθμός ενσωμάτωσης μέτρων μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) σύμφωνα και με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ): η περίπτωση των ΠΕΠ Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου (EL)

Λαζαρίδου, Μακρίνα

aegean

Σκοπός της παρούσας εργασίας και ερευνητικό της ερώτημα είναι να παρουσιάσει το βαθμό ενσωμάτωσης των μέτρων μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) σύμφωνα και με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και συγκεκριμένα στα ΠΕΠ Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου. Η μελέτη αυτή επιτυγχάνεται μέσω της αξιολόγησης σύγκρισης και αντιστοίχισης των μέτρων αυτών, με τα επιμέρους κριτήρια επίτευξης του στόχου αντιμετώπισης, τους θεματικούς στόχους που έχουν ορίσει τα δύο ΠΕΠ ξεχωριστά, καθώς και τις στρατηγικές του προγράμματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εξοικείωση, με τους όρους Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή(ΕΣΠΚΑ). Γίνεται αναφορά στη διεθνή, Ευρωπαϊκή και Ελληνική κατάσταση, όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων αυτών. Επιπροσθέτως, αναφέρεται η εφαρμογή της στρατηγικής , αλλά και οι στόχοι και κατευθυντήριες αρχές των πολιτικών χρηματοδότησης των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε Περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, πραγματοποιείτε μία σύνδεση των δύο ΠΕΠ με το ΕΣΠΚΑ. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου ,της αντιστοίχισης και της σύγκρισης. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια , όπου το ένα απευθύνεται στους διευθυντές των διαχειριστικών των δύο Περιφερειών και το άλλο στα μέλη του πολιτικού προσωπικού και των πολιτών των δύο Περιφερειών. Γίνεται, επίσης αναφορά στα μέτρα προσαρμογής και μετριασμού καθώς και στα κριτήρια επίτευξης στόχου της κλιματικής αλλαγής, στις εναλλακτικές μεθόδους προώθησης των μέτρων, στις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και στους θεματικούς στόχους των ΠΕΠ. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει αναλυτικά με διαγράμματα και σχόλια, τα αποτελέσματα των δύο ειδών ερωτηματολογίων και της σύγκρισης. Και το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια.

masterThesis

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) (EL)
βαθμός ενσωμάτωσης (EL)
κλιματική αλλαγή (EL)
Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) (EL)


2017-04-26


2020-04-22T07:56:34Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.