Τουρισμός θαλάσσιας ιδιωτικής περιήγησης και λιμενικές υποδομές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοYachting tourism and ports Infrastructures (EL)
Τουρισμός θαλάσσιας ιδιωτικής περιήγησης και λιμενικές υποδομές (EL)

Λαγού, Παρασκευή

aegean

Ο Εναλλακτικός Τουρισμός είναι το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών που διακρίνονται από εξειδίκευση. Προσφέρει ένα διαφορετικό τουριστικό προϊόν, προσαρμοσμένο σε προσωπικές ανάγκες και κίνητρα. Στο θαλάσσιο τουρισμό ο τουρίστας περνάει, αν όχι ολόκληρο, το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών του «εν πλω». Αποτελείται από τρεις διαφορετικούς κλάδους, της μεταφοράς, του ταξιδίου και της αναψυχής. Στην Κυανή Ακτή το 1955, πρωτοεμφανίστηκε η Θαλάσσια Ιδιωτική Περιήγηση με σκάφη προς ενοικίαση, χωρίς όμως να έχει τη μορφή τουριστικού προϊόντος. Αυτή η μορφή μετατράπηκε στη συνέχεια σε πρωτότυπο τρόπο διακοπών. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην τυποποίηση του προϊόντος, αναδύοντας πακέτα αναψυχής. Η Θαλάσσια Ιδιωτική Περιήγηση την τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη ζήτηση. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η χρήση ιδιωτικού ή ενοικιασμένου σκάφους, το θαλάσσιο περιβάλλον, η συνύπαρξη ατόμων μέσα στο ίδιο σκάφος, καθώς και ο περιορισμός των εφοδίων όταν το σκάφος βρίσκεται «εν πλω». Οι χώρες, κυρίως της μεσόγειου, προσπάθησαν να αναπτύξουν τις λιμενικές υποδομές τους, για να αποκτήσουν to συγκριτικό πλεονέκτημα. Η Ελλάδα κατέχει το 3,81% του συνόλου των προσφερόμενων μαρινών στη μεσόγειο. Ο εναλλακτικός τουρίστας προσπαθεί να επισκέπτεται «παρθένα» μέρη, διεγείρεται από το αίσθημα της περιήγησης και προσπαθεί να δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας με τους ντόπιους. Δεν αναζητά τουριστικές υποδομές και συλλέγει πληροφορίες πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Ταξιδεύει μόνος του ή σε μικρές ομάδες και συνήθως, παραμένει σε μια χώρα για περισσότερες μέρες από τον παραδοσιακό τουρίστα. Ο τουρισμός γιώτινγκ μπορεί να αναπτυχθεί ξεχωριστά, μέσα από ένα ευρύ σύμπλεγμα μαρινών, καταφυγίων τουριστικών σκαφών και τουριστικών αγκυροβολίων, είτε σε συνεργασία με άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Σύμφωνα με το γενικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του κεντρικού λιμένα της Χίου έτους 2017, η ανακατασκευή του ήδη υπάρχοντος λιμένα αποτελεί μία λύση συμφέρουσα, όχι μόνο από οικονομικής άποψης, αλλά και με περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση. Η θέση του τουριστικού λιμένα ορίζεται μονοσήμαντα στη νότια πλευρά της λιμενολεκάνης, όπου απαντώνται και τα μικρότερα φυσικά βάθη. Η βιωσιμότητα ενός τέτοιου έργου στηρίζεται σημαντικά στην αυξανόμενη τουριστική ζήτηση από την Τουρκία, καθώς και στις ναυταθλητικές διογρανώσεις που διεξάγονται στο νησί σε ετήσια βάση. Η μεθοδολογία δειγματοληψίας που επιλέχθηκε προκειμένου να προσεγγιστεί το δείγμα της έρευνας ακολούθησε τη δειγματοληψία ευκολίας. Ο νέος τουριστικός λιμένας έχει ως κύριους ανταγωνιστές σε σχέση με την προσέλευση επισκεπτών από τα παράλια της Τουρκίας, τη μαρίνα της Μυτιλήνης και τη μαρίνα στο Πυθαγόρειο της Σάμου. Οι τουριστικές αφίξεις κατά το χρονικό διάστημα από το 2006 έως το 2014 στο νησί της Χίου, με εναέρια και ακτοπλοϊκά μέσα, μειώνονται με σταθερούς ρυθμούς. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με την εισερχόμενη τουριστική κίνηση από την Τουρκία, στο ίδιο χρονικό διάστημα, η οποία αυξάνεται συνεχώς. Συνεπώς, η βελτίωση των λιμενικών υποδομών του νησιού, θα δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας, εστιάζοντας σε τομείς όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας με την καλλιέργεια της παγκοσμίως γνωστής χιώτικης μαστίχας, το εμπόριο κ.ά., θα ενισχύσει το ρόλο του μεταξύ των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και θα καταστεί θαλάσσια «πύλη εισόδου» από τα παράλια της γειτονικής Τουρκίας, και όχι μόνο. Βασικοί στόχοι είναι η απεξάρτηση του τουριστικού προϊόντος από τη διεθνή συγκυρία, η διασύνδεση νέων μορφών τουρισμού με το κυρίαρχο πρότυπο και η μείωση της εποχικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο πολιτισμό και τους περιβαλλοντικούς πόρους του νησιού.
Alternative Tourism combines tourist products or individual tourist services, different from mass tourism by means of supply, organization and the human resources involved. It offers a different tourist product tailored to personal needs and incentives. In sea tourism, people spend the most time (or the whole time) of their holidays "on board". Three different sectors, transport, travel and leisure are being involved. Yachting tourism was appeared for first time οn the Cote d'Azur in 1955 with rented vessels, but it had not the form of tourist product. Later, this form was transformed into a standard way of holidays. This change has led to standardization of the product, building up recreational packages. Last decade, yachting tourism is characterized by a growing demand. Its main characteristics are the use of private or rented vessel, the marine environment, the coexistence with other people in the same deck, and the limitation of supplies when the vessel is underway. Mainly Mediterranean Countries have tried to develop their ports infrastructure, so that took advantage of the great demand. Greece has 3.81% of marinas offered in Mediterranean. Alternative tourists like to visit «virgin» places, are stimulated by the sense of touring and trying to create channels of communication with locals. They do not need tourist infrastructure and they gather information before and during their trip. They travel alone or in small groups and they usually stay in a country for more days than traditional tourists. Yachting tourism can be developed separately, through a wide range of marinas, shelters for tourist boats and tourist moorings, or in conjunction with other alternative forms of tourism. According to master plan of Chios port (2017), the reconstruction of the existing port is an advantageous solution, not only for economic sector, but also with environmental and social dimension. The location for the new tourist port is highly recommended on the south side of the port, where are the smallest depths. The sustainability of this project based on growing tourist demand from Turkey, as well as on the nautical sports that take place on the island annually. The method used for the research was the convenience sampling. The main domestic competitors of the new tourist port will be Mytilini Marina and Samos Marina. Tourist arrivals during 2006 - 2014 by air and by sea on the island of Chios are characterized by a steadily decreasing. Conversely, at the same period incoming tourist from Turkey are rising rapidly. Consequently, the improvement of the port infrastructure in Chios island will be significant for the development of local and national economy, focusing on sectors such as tourism, primary sectors as cultivation of the globally unique mastiha, trade etc. That will strengthen Chios's role among the other Aegean islands and will become an important sea gate. The main objectives are the separation of tourist product from the international standards, the connection between new forms of tourism and dominant model and the reduction of seasonality, taking into consideration the particular cultural and environmental resources of the island.

masterThesis

marina (EN)
central port of Chios (EN)
yachting tourism (EN)
λιμενικές υποδομές (EN)
marine tourism (EN)
Χίος (EN)
κεντρικός λιμένας Χίου (EN)
μαρίνες (EN)
τουρισμός θαλάσσιας ιδιωτικής περιήγησης (EN)
θαλάσσιος τουρισμός (EN)


2019-03-29


2020-04-22T07:58:25Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.