Πολιτισμός (culture) πολιτιστικοί πόροι & βιώσιμη ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠολιτισμός (culture) πολιτιστικοί πόροι & βιώσιμη ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (EL)

Μολόχα, Νικολέτα

aegean

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις νέες/σύγχρονες μορφές συνεργειών μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού - με έμφαση στον δημιουργικό τουρισμό και στις δυνατές συνέργειες του με άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, στα πλαίσια του θεματικού τουρισμού. Το επίκεντρο της παρούσης έρευνας βρίσκεται στον δημιουργικό/δυναμικό τουρισμό - ως μια ανταγωνιστική μορφή τουρισμού, ως εξέλιξη και δυναμική/εναλλακτική μορφή/διάσταση πολιτιστικού τουρισμού - λόγω της συμβολής του στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη - στη δυνατότητα ανάπτυξης ενός προορισμού μέσω της δημιουργικής αξιοποίησης των τοπικών πολιτιστικών πόρων, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα και τους στόχους πολιτιστικής διαφύλαξης/διατήρησης. Ως ενδεικτική μελέτη περίπτωσης επιχειρείται η εξέταση/ανάλυση (διαδικτυακή έρευνα/πηγές, έρευνα πεδίου) της τρέχουσας τουριστικής κατάστασης, καθώς και της προσαρμοστικής/μελλοντικής ευελιξίας/προοπτικής βελτίωσης του πολιτιστικού/δημιουργικού/θεματικού τουρισμού στον τουριστικό προορισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εμπειρική έρευνα βασίστηκε στο πλαίσιο ανάλυσης σταδίων του πολιτιστικού τουρισμού. Στόχος της εργασίας είναι να μελετηθεί η σχέση βιωσιμότητας - πολιτισμού και να αξιολογηθεί ο δυνητικός πολυδιάστατος αντίκτυπος του δημιουργικού τουρισμού στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Επίσης, επιχειρείται η ανάλυση της αποτελεσματικότητας και των δυνατοτήτων ανάπτυξης του πολιτιστικού/δημιουργικού τουρισμού - νοούμενου όχι ως ενιαίο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, αλλά ως ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών δυνατών θεματικών προσεγγίσεων - τόσο ως βασικό όσο και ως πρόσθετο στοιχείο της τουριστικής προσφοράς, βάσει των βιώσιμων αρχών τουριστικής ανάπτυξης, και διατυπώνονται προτάσεις τουριστικής πολιτικής του προορισμού, όσον αφορά τη θεσμική στήριξη της ανάπτυξης του βιώσιμου δημιουργικού/πολιτιστικού τουρισμού. Τέλος, η συμβολή της εργασίας εντοπίζεται στις διεπιστημονικές σχέσεις μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού μέσα στα πλαίσια της δημιουργικότητας και της αειφορίας για την τόνωση του πολιτιστικού τουρισμού σε τοπικό - περιφερειακό επίπεδο.

masterThesis

περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας (EL)
sustainable tourism development (EL)
creative tourism (EL)
πολιτιστικός τουρισμός (EL)
δημιουργικός τουρισμός (EL)
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (EL)
cultural tourism (EL)
Region of Central Macedonia (EL)


2019-03-29


2020-04-22T08:08:57Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.