Θεωρία των δυνατοτήτων και αναπηρία: έμφυλες διαφοροποιήσεις: διερεύνηση στο μικτό κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία "Κυψέλη"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDisability and the capability approach: gender differences: a study originating from the daycare centre for multiple disabilities "Kipseli" (EL)
Θεωρία των δυνατοτήτων και αναπηρία: έμφυλες διαφοροποιήσεις: διερεύνηση στο μικτό κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία "Κυψέλη" (EL)

Δημητρίου, Ελευθερία

aegean

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι δυνατότητες των μελών των οικογενειών στις οποίες υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος με αναπηρία. Η μελέτη βασίστηκε στη σχετική υπάρχουσα βιβλιογραφία και σε ημιδομημένες συνεντεύξεις με τις μητέρες των παιδιών με αναπηρία. Η μεθοδολογία, που χρησιμοποιήθηκε, ήταν η ποιοτική μέθοδος ενώ στόχος της παρούσης εργασίας ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο και οι δύο γονείς μοιράζονται τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία. Το κυριότερο από τα ευρήματα ήταν η διαπίστωση ότι οι δυνατότητες της οικογένειας επηρεάζονται από την κατάσταση αυτή και ότι το μεγαλύτερο βάρος για τη φροντίδα και την απασχόληση του παιδιού με αναπηρία επιμερίζεται στη μητέρα. Διαπιστώθηκε επίσης η θετική στάση που απέκτησαν όλες οι οικογένειες απέναντι στο ζήτημα της αναπηρίας.
The aim of this project is to deal with how the capabilities of the members of the families, in which there is a disabled person, are affected. The research was based on relevant, existing bibliography and semi-structured interviews of the mothers of the children with disability. The methodology used was the qualitative method, while the aim of the project was to find out whether both parents share the care of the disabled person. The most important findings are that the capabilities of the family are seriously affected by this situation and that the greater burden for the care of the disabled child falls on the mother. The positive reorientation of the attitude of the families towards the issue of disability was another important finding.

masterThesis

domestic discrimination (EL)
ενδοοικογενειακές διακρίσεις (EL)
social welfare (EL)
capability approach (EL)
disability (EL)
θεωρία των δυνατοτήτων (EL)
κοινωνική πρόνοια (EL)
Nussbaum (EL)
αναπηρία (EL)
Sen (EL)


2017-06


2020-05-03T08:44:24Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.