Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοFamily to work conflict (EL)

Φιορή, Χριστίνα

aegean

The purpose of this paper is to study, analyze and present the conflicts that arise due to the increased demands for both men and women in the family and work area and whether organizations can help to improvement and balancing relations between these two areas. The way in which family problems are transferred to the workplace and the dimension of the family stress passage to work determine the subjects of the research that follows. This dimension of family stress passing to work will be linked mainly to three dimensions of occupational issues: job satisfaction, adverse working conditions and job recognition. Based on the above dimensions, our basic research question arises: Is the anxiety of transferring family problems - issues in the workplace affected or not by the level of job satisfaction, the adverse (difficult) work situations and the level of work recognition? From the results concluded that the level of work recognition (the satisfaction of recognition by others about the work and the skills of the worker and the self-esteem of performance at work) and the interaction of these two independent variables significantly affect the level of family stress in work.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη, ανάλυση και παρουσίαση των συγκρούσεων που προκύπτουν, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που υπάρχουν τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες στον τομέα της οικογένειας και της εργασίας και κατά πόσο οι οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση και στην εξισορρόπηση των σχέσεων μεταξύ αυτών των δύο τομέων. Ο τρόπος που μεταφέρονται τα οικογενειακά προβλήματα στο χώρο εργασίας και η διάσταση μεταφοράς οικογενειακού άγχους στην εργασία, προσδιορίζουν τα αντικείμενα της έρευνας που ακολουθεί. Η διάσταση αυτή της μεταφοράς οικογενειακού άγχους στην εργασία θα συνδεθεί (εξεταστεί) με τρεις κυρίως διαστάσεις επαγγελματικών θεμάτων: την εργασιακή ικανοποίηση, τις αντίξοες εργασιακές συνθήκες και την εργασιακή αναγνώριση. Με γνώμονα τις παραπάνω διαστάσεις διαμορφώνεται το βασικό ερευνητικό μας ερώτημα: Το άγχος μεταφοράς οικογενειακών προβλημάτων – ζητημάτων στο χώρο εργασίας επηρεάζεται ή όχι από το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης, τις αντίξοες (δύσκολες) εργασιακές καταστάσεις και από το επίπεδο της εργασιακής αναγνώρισης; Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι το επίπεδο της εργασιακής αναγνώρισης (η ικανοποίηση αναγνώρισης από τους άλλους για το έργο και τις ικανότητες του εργαζόμενου και η αυτοεκτίμηση της απόδοσης στην εργασία) αλλά και η αλληλεπίδραση των δύο αυτών ανεξάρτητων μεταβλητών επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο του οικογενειακού άγχους στην εργασία.

masterThesis

social support (EL)
οικογενειακό/εργασιακό άγχος (EL)
ισορροπία επαγγελματικής – οικογενειακής ζωής (EL)
burnout syndrome (EL)
work-family life balance (EL)
work-family conflict (EL)
σύγκρουση εργασίας – οικογένειας (EL)
ικανοποίηση από την εργασία (EL)
κοινωνική στήριξη (EL)
σύνδρομο burnout (EL)
family-work conflict (EL)
σύγκρουση οικογένειας – εργασίας (EL)
family / work anxiety (EL)
job satisfaction (EL)


2019


2020-05-03T08:45:47Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.