Διαθρησκειακή αγωγή στην Α/θμια εκπαίδευση με τη χρήση του εργαλείου CourseLab

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαθρησκειακή αγωγή στην Α/θμια εκπαίδευση με τη χρήση του εργαλείου CourseLab (EL)

Παπαθανασίου, Χρήστος

aegean

Η παρούσα εργασία με τίτλο <<Διαθρησκειακή Αγωγή στην Α/θμια Εκπαίδευση με τη χρήση του εργαλείου CourseLab>> έχει ως σκοπό της να διερευνήσει ποσοτικά την επίδραση του μοντέλου της αντίστροφης τάξης στη διαθρησκειακή αγωγή μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικού μαθήματος που δημιουργήθηκε με τη χρήση του λογισμικού CourseLab. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση αρχικά στους τομείς της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, των θεωριών μάθησης που σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ, της αντίστροφης τάξης καθώς και στο κομμάτι της διαθρησκειακής αγωγής. Ειδικότερα, στο τελευταίο κομμάτι επιχειρήθηκε η διαίρεση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε δύο κομμάτια: πρώτο αυτό της σχέσης της θρησκευτικής αγωγής με τις ΤΠΕ και δεύτερον αυτό της διαθρησκειακής αγωγής και της θέσης της μέσα στα αναλυτικά προγράμματα τόσο στο παρελθόν όσο και στη σύγχρονη εποχή. Η έρευνα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Βαρνάβα, σε μαθητές Ε' Δημοτικού. Οι 26 μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ίσες ομάδες, από τις οποίες η πρώτη παρακολούθησε ομαδοσυνεργατική διδασκαλία χωρίς τη χρήση τεχνολογίας από μέρους των μαθητών ενώ η δεύτερη παρακολούθησε πρόγραμμα αντίστροφης μάθησης. Στη δεύτερη περίπτωση οι μαθητές παρακολούθησαν ηλεκτρονικό μάθημα στο σπίτι και στη συνέχεια στην τάξη έκαναν δραστηριότητες ανασκόπησης και επίλυσης αποριών. Τόσο πριν όσο και μετά τη διδασκαλία, οι δυο ομάδες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που αφορούσαν τις στάσεις τους απέναντι στο θρησκευτικά διαφορετικό. Εκτός, όμως, από αυτό το ερωτηματολόγιο, οι μαθητές της ομάδας που παρακολούθησε το ηλεκτρονικό μάθημα, συμπλήρωσαν και ένα ερωτηματολόγιο αποδοχής της τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πως οι δυο ομάδες είχαν παρόμοιες θετικές μεταβολές, κάτι που δεν επιτρέπει να θεωρήσουμε ως ιδανικότερη μια από τις δυο μορφές διδασκαλίας ως προς την επίδρασή τους στο επίπεδο των στάσεων και των αντιλήψεων των μαθητών σε ζητήματα θρησκευτικής διαφορετικότητας. Όσον αφορά την αποδοχή της τεχνολογίας, οι μαθητές που παρακολούθησαν το ηλεκτρονικό μάθημα δήλωσαν πως έμειναν ικανοποιημένοι από την ποιότητα του υλικού που χρησιμοποίησαν και την ευκολία χρήσης του. Ακόμη σε μεγάλο ποσοστό απάντησαν πως θα χρησιμοποιούσαν ξανά παρόμοιο διδακτικό υλικό αφού τους φάνηκε αρκετά χρήσιμο και ευχάριστο.

masterThesis

εργαλεία συγγραφής ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού (EL)
α/θμια εκπαίδευση (EL)
CourseLab (EL)
διαθρησκειακή αγωγή (EL)
inter-religious education (EL)
primary education (EL)


2018-09


2020-05-12T12:59:05Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.