Εργαλεία πιστοποίησης & προτάσεις βελτίωσης του ελληνικού πλαισίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕργαλεία πιστοποίησης & προτάσεις βελτίωσης του ελληνικού πλαισίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (EL)

Ράπτης, Βασίλειος

aegean

Ένα από τα πιο σημαντικάχαρακτηριστικά, ίσως το πιο σημαντικό,των πληροφοριακών συστημάτων,που διασφαλίζει αυξημένη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα στην αυτοματοποιημένη παροχή υπηρεσιών είναι η Διαλειτουργικότητα.Στα οφέλη της συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών, η αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η μείωση του χρόνου και του κόστους διεκπεραίωσης των διαδικασιών, η αύξηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και κατ’ επέκταση η βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας, μέσω της βελτίωσης των διοικητικών δομών των Δημόσιων οργανισμών.Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση,αναφορικά με την διαλειτουργικότητα, αφορά τις διασυνοριακές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω της επίτευξης ικανοποιητικού βαθμού διαλειτουργικότητας οι εθνικές δημόσιες υπηρεσίες θα κατορθώσουν να συνδέονται με παρόμοιες υπηρεσίες των κρατών μελών και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς με όφελος την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηδημιουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας λειτουργεί ως σημείο αναφοράς σε ολόκληρη την Ένωση και πέρα από αυτή και αποτελεί τη βάση των περισσοτέρων εθνικών πλαισίων και στρατηγικών διαλειτουργικότητας. Το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηςη (ΠΗΔ)είναι στην ουσία η εθνική εξειδίκευση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου (Digital Agenda for Europe) στη χώρα μας.Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη μελέτη του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την υποβολή προτάσεων για τηβελτίωση του Πλαισίου μέσω της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνολογικών προτύπων και τηνπρόβλεψηδιαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης των φορέων.Προκειμένου να διαμορφωθείμια αντικειμενικήάποψη για το πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας, όσον αφορά την εφαρμογή του από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και την αποτελεσματικότητά του,αναλύθηκε το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε, έτσι ώστε να αποτυπωθούν οι υφιστάμενες τότε δυνατότητες, τεχνολογίες και δράσεις και οι στόχοι του πλαισίου και εν συνεχεία ερευνήθηκε η τρέχουσα κατάσταση για να διαπιστωθεί το ποσοστό επιτευξης των στόχων αυτών.Προς το σκοπό αυτό παρουσιάζονται τα έργα και οι πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα καθώς και σταστιστικά στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν απο το δείκτη DESI(Digital Economy and Society Index) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σελίδα 4από110Από τα στοιχεία που προέκυψαν από το σύνολο των προαναφερόμενων δεικτών για το έτος 2010 και για το έτος 2017 εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την πορεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τα αποτελέσματα απο την εφαρμογή του Πλαισίου.Περαιτέρω επιχειρείται και η σύγκριση του Ελληνικού Πλαισίου με τα Πλαίσια άλλων Ευρωπαικών χωρών (Σουηδία, Γερμανία, Ιταλία και Βουλγαρία) με την παράθεση στοιχείων που προκύπτουν απο τις αναφορές του NationalInteroperabilityFrameworkObservatory(NIFO) και ελέγχεταιηευθυγράμμισήτουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.Στη συνέχεια, καταγράφονται τα συνολικά αποτελέσματα, τα οποία αποτελούν και τη βάση για τον καθορισμό των προτάσεων προς βελτίωση του ΠΗΔ και επιχειρείται ο εντοπισμός νέων τεχνολογιών, με κριτήρια την διάδοσή τους, την διαθεσιμότητά τους στη χώρα μας και τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση τους. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την πρόβλεψη για χρήση ανοιχτών προτύπων, τον ορισμό κεντρικού φορέα διοίκησης της διαλειτουργικότητας, την υποστήριξη της πολυγλωσσίας, την δημιουργία mobilefriendlysitesκαι την ενσωμάτωση στη δομή και τη λειτουργία της δημόσιας διοικησης των τεχνολογιώνπου ακμάζουν τα τελευταία έτη.Τέλος, αναφορικά με την αξιολόγηση –πιστοποίηση των φορέων ως προς την συμμόρφωσή τους με το ΠΗΔ παρουσιάζονται τα οφέλη από την πρόβλεψη της,η υφιστάμενη κατάστασηως προς τους κανόνες του ΠΗΔ, περιγράφονται οι παρεχόμενες δυνατότητες απο τα εργαλεία του W3C και ελλείψει κάποιου εργαλείου για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των φορέων προτείνεται και περιγράφεται το εργαλείο «Πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνης –εργαλείοΑξιολόγησης και Πιστοποίησης των Φορέων» -«ΠΗΔΕΑ&ΠΦ»

masterThesis

πλαισιο (EL)
framework (EL)
διαλειτουργικότητα (EL)
πιστοποίηση (EL)
interoperability (EL)
certification (EL)


2019-02


2020-05-12T13:00:07Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.