Σχέσεις τραπεζικών υπαλλήλων με την ανώτατη διοίκηση κατά την περίοδο της παρατεταμένης ύφεσης.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχέσεις τραπεζικών υπαλλήλων με την ανώτατη διοίκηση κατά την περίοδο της παρατεταμένης ύφεσης. (EL)

Μπουμπούλης, Ελευθέριος

aegean

Being as a country in a period of long economic recession where business goals, opportuni-ties and actions are constantly changing, we are studying the labor relations in this period of prolonged recession in the banking sector, in the light of two frameworks: culture and intra-banking relationships. This research focuses on exploring the framework of interbank banking (Bank Climate) and the Bank's culture framework during the period of prolonged economic downturn experi-enced by the Greek economy over the last nine years. In this case, focusing on exploring the framework of inter-banking relations, research focuses on exploring the climate between employees and senior management.
Ευρισκόμενοι σαν Χώρα σε μία περίοδο μακράς οικονομικής ύφεσης όπου οι επιχειρηματικοί στόχοι, οι ευκαιρίες και οι δράσεις είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες, μελετάμε τις εργασιακές σχέσεις σε αυτήν την περίοδο της παρατεταμένης ύφεσης στον Τραπεζικό κλάδο, υπό το πρίσμα δύο πλαισίων: της κουλτούρας και των ενδο-τραπεζικών σχέσεων. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση του πλαισίου των ενδο-τραπεζικών σχέσεων (Κλίμα στις Τράπεζες) και του πλαισίου Κουλτούρας της Τράπεζας κατά την περίοδο της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης που βιώνει η Ελληνική οικονομία τα τελευταία εννιά χρόνια. Στην προκειμένη περίπτωση, αναφο-ρικά με την διερεύνηση του πλαισίου των ενδο-τραπεζικών σχέσεων, επικεντρώνεται η έρευνα στη διερεύνηση του κλίματος που διαμορφώνεται μεταξύ εργαζομένων με την Ανώτατη Διοίκηση.

masterThesis

crisis (EL)
οικονομική ύφεση (EL)
banks (EL)
κουλτούρα (EL)
τράπεζα (EL)
κλίμα (EL)
ενδο-τραπεζικές σχέσεις (EL)
climate (EL)
interbank relations (EL)
culture (EL)
εργασιακές σχέσεις (EL)
κρίση (EL)
economic recession (EL)
industrial relations (EL)


2018-10


2020-05-13T12:53:17Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.