Χαρτογραφική και στατιστική ανάλυση της κατανάλωσης ύδατος στην πόλη της Μυτιλήνης, με τη χρήση ΓΣΠ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Cartographic and statistical analysis of water consumption in the City of Mytilene, using GIS (EL)
Χαρτογραφική και στατιστική ανάλυση της κατανάλωσης ύδατος στην πόλη της Μυτιλήνης, με τη χρήση ΓΣΠ (EL)

Καλδής, Μιχαήλ

aegean

Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής διατριβής, είναι η πληρέστερη κατανόηση της οικιακής κατανάλωσης νερού στην πόλη της Μυτιλήνης και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι πιθανές αποκλίσεις και συγκλίσεις με αυτά. Πρόκειται για μία bottom-up προσέγγιση, με βάση μεγάλο όγκο πρωτογενών δεδομένων κατανάλωσης σε επίπεδο υδρομετρητή (22.492 υδρομετρητές), που ελήφθησαν για το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης και αφορούν ένα ικανό βάθος χρόνου από το 2006 έως 2016. Ιδιαίτερης σημασίας, είναι το γεγονός της ταυτόχρονης συμβολής κατά την περίοδο αναφοράς δύο πολύ σημαντικών παραγόντων, που είναι η οικονομική κρίση και η προσφυγική κρίση, η επίδραση των οποίων αναλύεται. Η καταρχήν αποτύπωση των δεδομένων, έγινε σε επίπεδο χαρτογραφικό (σε περιβάλλον GIS), έτσι ώστε να οπτικοποιηθεί η υπάρχουσα πληροφορία και να διευκολυνθεί η ανάλυσή της. Η συγκεκριμένη διαδικασία μας έδωσε την δυνατότητα χωρικής σύνδεσης των καταναλώσεων (πηγή Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), με τα πληθυσμιακά δεδομένα της περιοχής (πηγή Ε.Σ.Α.), φτάνοντας την ανάλυσή μας σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου. Στην συνέχεια, τα πινακοποιημένα αποτελέσματα της ανωτέρω διαδικασίας, χρησιμοποιήθηκαν για στατιστική ανάλυση της σχέσης κατανάλωσης - πληθυσμού. Η ύπαρξη τόσο λεπτομερών δεδομένων, επέτρεψαν την εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων, σε πολλά επίπεδα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και χωρίς προσφυγή σε θεωρητικά μοντέλα. Έτσι πέραν της χαρτογραφικής ανάλυσης, εξάγονται συμπεράσματα για : α) την συνολική κατανάλωση, β) την ημερήσια κατανάλωση, γ) την κατανάλωση σε επίπεδο υδρομετρητή, δ) την κατανάλωση σε ομοιογενείς περιοχές αμιγούς κατοικίας, στ) την τριμηνιαία κατανάλωση. Τέλος, άξια μνείας είναι τα αποτελέσματα από την σύγκριση των καταναλώσεων σε σχολικές μονάδες, καθώς σε αυτές συμπεριλαμβάνεται μία μονάδα πρότυπο αειφορικής διαχείρισης νερού.

masterThesis

αστική κατανάλωση νερού (EL)
space-time recording of urban water consumption using GIS (EL)
gis (EL)
water consumption in the city of Mytilene (EL)
water consumption in public schools (EL)
χωροχρονική καταγραφή αστικής κατανάλωσης νερού με τη χρήση ΓΣΠ (EL)
κατανάλωση νερού σε δημοτικά σχολεία (EL)
urban water consumption (EL)
κατανάλωση νερού στην πόλη της Μυτιλήνης (EL)
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (EL)
domestic water consumption (EL)
οικιακή κατανάλωση νερού (EL)


2018-02-22


2020-06-29T13:03:23Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.