Οικονομική διάσταση της διαχείρισης του νερού στη Χίο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Οικονομική διάσταση της διαχείρισης του νερού στη Χίο (EL)

Σηφάκη, Μαρία

aegean

Η εργασία που ακολουθεί είναι αποτέλεσμα της διερεύνησης της διαδικασίας κοστολόγησης και τιμολόγησης του νερού στην Χίο με βάση τις αρχές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ). Ο σκοπός της οικονομικής ανάλυσης είναι να αναλύσει τη σχέση του ανθρώπου με τον οικονομικό πόρο νερό στο νησί της Xίου υπό το πρίσμα (ΟΠΥ). Περιλαμβάνει την περιγραφή σχετικών χρήσεων ύδατος στο νησί και την οικονομική τους σημασία βάσει δεδομένων και πληροφοριών. H ανάλυση έχει ως στόχο να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε οι υπολογισμοί να μπορούν να κρίνουν την κάλυψη του κόστους της παροχής υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 9 της Οδηγίας. Μεθοδολογία: Έγινε εκτίμηση του συνολικού κόστους των υπηρεσιών νερού (χρηματοοικονομικό κόστος, κόστος φυσικών πόρων και περιβαλλοντικό κόστος).Καθώς και ο βαθμός ανάκτησης του κόστους αυτών. Αποτελέσματα: Ο βαθμός ανάκτησης κόστους ύδρευσης προέκυψε 80%. Ο βαθμός ανάκτησης κόστους άρδευσης πρόεκυψε μόλις 7%.Και ο συνολικός βαθμός ανάκτησης για τη Χίο 44%.Περιορίζοντας το κόστος των επιδοτήσεων μόνο επί των αρδευόμενων εκτάσεων ο βαθμός ανάκτησης κόστους άρδευσης αυξάνεται στο 29% ενώ ο συνολικός στο 70%. Αξιολόγηση-Προτάσεις: Ικανοποιητικός –όχι πλήρως-βαθμός ανάκτησης στην ύδρευση μικρός στην άρδευση. Περιορισμός των γεωτρήσεων. Αλλαγή τρόπου τιμολόγησης στην άρδευση. Στροφή στη βιολογική καλλιέργεια.

masterThesis

water management (EL)
διαχείριση νερού (EL)
περιβαλλοντικό κόστος (EL)
cost recovery (EL)
ανάκτηση κόστους (EL)
environmental cost (EL)


2018-02-23


2022-06-03T08:23:24Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.