Στάσεις και απόψεις αλλοδαπών εφήβων μαθητών και μαθητριών για τη σημασία του σχολικού χώρου και την εκπαίδευση στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Στάσεις και απόψεις αλλοδαπών εφήβων μαθητών και μαθητριών για τη σημασία του σχολικού χώρου και την εκπαίδευση στην Ελλάδα (EL)

Αναστασοπούλου, Ελισάβετ

aegean

Στην παρούσα διατριβή καταγράφονται και μελετώνται απόψεις και στάσεις εφήβων μαθητών και μαθητριών, αλλοδαπής καταγωγής, σχετικά με τη σημασία του σχολικού χώρου στην Ελλάδα. Προσεγγίζοντας καταρχήν, την έννοια του χώρου, στηριχτήκαμε στο έργο των Harvey, Lefebvre, Massey των οποίων τις θέσεις επιχειρήσαμε να προβάλουμε ειδικά στην περίπτωση του σχολικού χώρου. Υιοθετήσαμε την σημασία του χώρου ως ένα ανοιχτό και δυναμικό πεδίο ετερογένειας και πλουραλισμού, όπου οι ταυτότητές των χρηστών του δεν είναι προϋπάρχουσες και αμετάβλητες αλλά προκύπτουν ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Επιπλέον μέσα από το έργο του Foucault όπου αναδεικνύεται ο πολιτικός ρόλος του σχολείου και της γνώσης, μελετήθηκαν έννοιες που σχετίζονται με το σχολικό χώρο όπως η εξουσία και η πειθαρχεία. Εντός αυτού του θεωρητικού πλαισίου πραγματοποιήθηκε έρευνα προκειμένου να καταγράψουμε τον τρόπο που προσεγγίζουν οι αλλοδαποί μαθητές κι αλλοδαπές μαθήτριες χωρικές έννοιες εστιάζοντας ιδιαίτερα στην έννοια του χώρου του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι απόψεις σχετικά με τα στοιχεία του χώρου που θεωρούνται κρίσιμα στη διαμόρφωση της ταυτότητας τους. Τα στοιχεία αυτά, όπως προέκυψε, περιλαμβάνουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες αλλά και τις σχέσεις μεταξύ συμμαθητών/τριών, τα προγράμματα σπουδών, τη σχολική αποτυχία, τη σημασία του επιπέδου ελληνομάθειας κ.λπ. Όπως διαπιστώθηκε η μετάβαση από ένα χωρικό πλαίσιο σε ένα άλλο συνοδευόταν από στοιχείων της ταυτότητας Ο σχολικός χώρος, μελετήθηκε τόσο ως μέρος της ελληνικής κοινωνίας όσο κι ως πυλώνας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής για την ένταξη των αλλοδαπών νέων σε αυτήν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης σε σαράντα οχτώ (48) άτομα από οχτώ (08) Λύκεια της Αθήνας, Γενικής και Επαγγελματική Εκπαίδευσης. Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν γεννηθεί σε διάφορες χώρες ενώ ποίκιλλαν τα χρόνια διαμονής τους στην Ελλάδα.

doctoralThesis

μετανάστευση (EL)
intercultural school (EL)
racism (EL)
immigration (EL)
διαπολιτισμικά σχολεία (EL)
ρατσισμός (EL)


2019-12-11


2022-07-25T09:43:05Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.