Διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών σχετικά με πρακτικές αφηγηματικής δραστηριότητας στο σπίτι: Μια δημογραφική έρευνα για την αφήγηση παραμυθιών στο νομό Φλώρινας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών σχετικά με πρακτικές αφηγηματικής δραστηριότητας στο σπίτι: Μια δημογραφική έρευνα για την αφήγηση παραμυθιών στο νομό Φλώρινας (EL)
Exploration of children's perceptions about home-based narrative practices: A demographic research for storytelling in the prefecture of Florina (EN)

Mastrothanasis, Konstantinos
Papakosta, Alexia

Η αφηγηματική δραστηριότητα αποτελεί μια καθιερωμένη πρακτική αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους ενηλίκους και τα παιδιά. Ως φαινόμενο, συνδέεται άμεσα με την ανάγκη αναπαραγωγής της πολιτισμικής κληρονομιάς και συμβάλλει στην καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας. Συνήθως αναπτύσσεται στα στενά πλαίσια της οικογένειας, λόγω των ισχυρών συναισθηματικών δεσμών που διαμορφώνονται μέσα σε αυτή και συγχρόνως, αποκτά παιδευτική αξία και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  διερεύνηση  των  αντιλήψεων και των απόψεων των παιδιών σχετικά με τις πρακτικές αφηγηματικής δραστηριότητας στο σπίτι, όπως επίσης και η ανίχνευση των παραγόντων που επιδρούν ή συσχετίζονται με αυτή. Η έρευνα, που έχει δημογραφικό χαρακτήρα, βασίστηκε στο σύνολο των μαθητών που φοιτούσε τη σχολική χρονιά 2005-2006 στα δημοτικά σχολεία του νομού Φλώρινας.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σχεδόν το σύνολο των παιδιών αρέσκονται στην αφήγηση παραμυθιών από ενηλίκους στο σπίτι. Βέβαια, παρότι μέλη της οικογένειας αφηγούνταν με μεγαλύτερη συχνότητα παραμύθια στα παιδιά τους σε μικρότερη ηλικία, μόνο στα μισά περίπου από αυτά συνεχίζουν την αφηγηματική δραστηριότητα, ενώ εμφανίζονται διαφυλικές, ηλικιακές και άλλες διαφορές. Οι λόγοι απουσίας της αφηγηματικής δραστηριότητας σχετίζονται με νοησιαρχικές αντιλήψεις που έχουν εγκαθιδρυθεί από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού στο ίδιο το παιδί, ενώ τέλος τον αφηγηματικό ρόλο μέσα στα πλαίσια της οικογένειας ασκούν κατά κύριο λόγο τα θήλεα μέλη της. Από τις αναφορές των παιδιών φαίνεται ότι οι αφηγήσεις εστιάζονται στην κλασική λογοτεχνία.  (EL)
The narrative activity is an established practice of interaction between adults and children. As a phenomenon, it is directly linked to the need to reproduce the cultural heritage and contributes to the development of social culture.  It usually develops within the narrow family context, due to the strong emotional ties that are shaped  within it, and at the same time it acquires pedagogical value and educational characteristics. The purpose of this paper is to investigate the perceptions and views of children about the narrative practices at home, and to identify the factors that affect or are associated with the activity of narration. The survey, the character of which is demographic, was based on the entire population of pupils attending primary school at the prefecture of Florina during the school year 2005-2006. Based on the results, almost all children like to hear adults narrating fairy tales at home. Of course, although the members of the family were frequently telling fairy tales to their children when they were younger, now they continue the narrative activity with only half of those children, while transgender, age and other differences have started to appear. The reasons for the absence of narrative activity are associated with the mentalistic perceptions that have been fixed by the child’s immediate environment to the child itself, while the narrative role within the family is mainly exercised by female members. According to the children’s reports, it seems that most narrations are centered around classical literature. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
δημογραφική έρευνα (EL)
demographic research (EN)

αφηγηματικές πρακτικές στην οικογένεια (EL)
παραμύθια (EL)
Αφήγηση (EL)
fairytales (EN)
Storytelling (EN)
storytelling practices at home (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

Νομός Φλώρινας (EL)
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών (EL)
2005-2006 (EL)
prefecture of Florina (EN)
students (EN)
2005-2006 (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 6, No 1 (2017); 198-213 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 6, No 1 (2017); 198-213 (EN)

Copyright (c) 2017 Konstantinos Mastrothanasis, Alexia Papakosta (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.