Η ένταξη των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια στην ομάδα των συνομηλίκων στο νηπιαγωγείο μέσα από το συλλογικό παιχνίδι - Μια πιλοτική έρευνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ένταξη των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια στην ομάδα των συνομηλίκων στο νηπιαγωγείο μέσα από το συλλογικό παιχνίδι - Μια πιλοτική έρευνα (EL)
Peer group inclusion of mild intellectually disabled preschoolers through team play: a pilot study (EN)

Τρυποπούλου, Ουρανία
Μπάρμπας, Γιώργος Συμεών

Η ομάδα των συνομηλίκων επηρεάζει τη διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας του νέου ανθρώπου. Στην προσχολική ηλικία, η κουλτούρα των συνομηλίκων εκδηλώνεται κυρίως στο ελεύθερο παιχνίδι, όπου τα παιδιά αρχίζουν να δρουν συλλογικά, να μοιράζονται, να διαμορφώνουν φιλικές σχέσεις και τις δικές τους ρουτίνες. Τα παιδιά με νοητική ανεπάρκεια έχουν δυσκολία να ενταχθούν στην ομάδα των συνομηλίκων, λόγω των γνωστικών περιορισμών και της απουσίας ανάλογων κοινωνικών εμπειριών.Η υπόθεση της έρευνας ήταν ότι αν ένας μαθητής με νοητική ανεπάρκεια αποκτήσει τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του συλλογικού παιχνιδιού των συνομηλίκων, τότε αναμένεται να ενισχυθεί η αποδοχή του από αυτούς. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε μαθητή με νοητική ανεπάρκεια που φοιτούσε σε τμήμα ένταξης νηπιαγωγείου. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι ο μαθητής βελτίωσε τις δεξιότητές του στην ανταπόκριση στους κανόνες του παιχνιδιού, στις απαιτούμενες δεξιότητες και μείωσε τις αρνητικές συμπεριφορές μέσα στο παιχνίδι, γεγονός που ενίσχυσε την αποδοχή από τους συμμαθητές του. (EL)
Peer group has a major impact on the formation of a young person’s social identity. In the early years, peer culture is mainly expressed in free play, during which children begin to act collectively, share with, form friendly relationships and establish their own routines. Intellectually disabled children have difficulties fitting in peer groups, due to cognitive restrictions and the lack of relative social experiences.The hypothesis of the research was to detect whether if an intellectually disabled student is able to respond to peer’s team game demands, then his acceptance by the group is expected to be reinforced. The program concerned a kindergarten student with intellectual disability in the resource room. Data processing showed improvement in the student’s ability to follow the game rules and in the required skills, and eliminations of his negative, unaccepted behaviors, during the game. Consequently, his acceptance by the fellow students was enhanced.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
έρευνα δράσης; κουλτούρα συνομηλίκων (EL)
action research (EN)

ένταξη στην ομάδα των συνομηλίκων (EL)
προσχολική ηλικία (EL)
νοητική ανεπάρκεια (EL)
συλλογικό παιχνίδι (EL)
Ειδική Εκπαίδευση (EL)
κουλτούρα συνομηλίκων (EL)
σχολική ένταξη (EL)
preschool age (EN)
peer culture (EN)
special education (EN)
school inclusion (EN)
team game (EN)
intellectual disability (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2018-01-23


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

δημόσιο νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης (EL)
2014-2015 (EL)
νήπιο με νοητική ανεπάρκεια (EL)
2014-2015 (EN)
Thessaloniki Greece (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 7, No 1 (2018); 14-27 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 7, No 1 (2018); 14-27 (EN)

Copyright (c) 2018 Γιώργος Συμεών Μπάρμπας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.