Το ζήτημα της εκπαίδευσης των μαθητών με αυτισμό στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των γνώσεων/αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών: μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο ζήτημα της εκπαίδευσης των μαθητών με αυτισμό στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των γνώσεων/αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών: μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (EL)
The issue of educating children in the autism spectrum in Greece, based on the knowledge/perceptions and attitudes of teachers: A literature review (EN)

Μαντζίκος (Mantzikos), Κωνσταντίνος (Constantinos) Ν.
Λάππα (Lappa), Χριστίνα (Christina) Σ.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις γνώσεις/αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον αυτισμό και τις στάσεις τους για τη συμπερίληψη των μαθητών/ριών με αυτισμό στην Ελλάδα. Για να βρουν τις σχετικές με το θέμα έρευνες διεξήγαγαν αναζήτηση στο Google Scholar και στις βάσεις δεδομένων  ERIC και PubMed με τις λέξεις-κλειδιά «Εκπαιδευτικοί», «μαθητές με Αυτισμό», «Αυτισμός», «Αντιλήψεις», «Γνώσεις», «Απόψεις», «Στάσεις», «Γενικοί παιδαγωγοί», «Ειδικοί παιδαγωγοί», «Δάσκαλοι», και «Νηπιαγωγοί». Από την αναζήτηση βρέθηκαν 9 άρθρα σχετικά με το θέμα τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν σε ένα καλό επίπεδο τον αυτισμό και έχουν θετικές στάσεις στη συμπερίληψη αυτών των μαθητών. Επίσης, η ανασκόπηση έδειξε ότι η διδακτική εμπειρία παίζει σημαντικό ρόλο στις γνώσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και αυτοί που έχουν κάποια εξειδίκευση και εμπειρία στον αυτισμό γνωρίζουν καλύτερα τον αυτισμό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και εκείνους που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση και εμπειρία στον αυτισμό. Συμπερασματικά, η ύπαρξη περισσότερων επιμορφωτικών προγραμμάτων πάνω στον αυτισμό θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τους μαθητές με αυτισμό και να αναπτύξουν θετικές στάσεις για τη συμπερίληψή τους.  (EL)
The researchers conducted a literature review of teachers’ knowledge/perceptions and attitudes on the inclusion of students with Autism Spectrum Condition (ASC). Research was conducted in Google Scholar and databases ERIC and PubMed in order to find the relevant literature, using the following keywords “Teachers”, “Perceptions”, “Attitudes”, “Knowledge”, “General Education Teachers”, “Special Education Teachers”, “Autism”, “Primary teachers”, “Preschool teachers” and “Children with Autism”. From the search, 9 relevant articles were found. Results indicated that the teachers know the autism in a sufficient level and they have positive attitudes on the inclusion of these students. Furthermore, special education teachers and teachers with more experience on autism know better the autism compared to those who have not an experience on autism. In conclusion, teachers need more training programmes on autism.  These programmes may help them to educate effectively these students and they develop positive attitudes on their inclusion.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Συμπερίληψη (EL)
Βιβλιογραφική ανασκόπηση (EL)
γνώσεις (EL)
ΔΑΦ (EL)
στάσεις (EL)
αυτισμός (EL)
συμπερίληψη (EL)
εκπαιδευτικοί (EL)
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (EL)
Αυτισμός (EL)
Greece (EN)
autism spectrum (EN)
attitudes (EN)
teachers (EN)
special education (EN)
autism spectrum condition (EN)
inclusive education (EN)
literature review (EN)
autism (EN)
knowledge (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2018-08-16


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 7, No 1 (2018); 44-63 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 7, No 1 (2018); 44-63 (EN)

Copyright (c) 2018 Χριστίνα Λάππα; Κωνσταντίνος Μαντζίκος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.