Η συμβολή του παιχνιδιού και της φυσικής δραστηριότητας στην κοινωνική ανάπτυξη παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ συμβολή του παιχνιδιού και της φυσικής δραστηριότητας στην κοινωνική ανάπτυξη παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (EL)
The contribution of play and physical activity in social development of people with Autism Spectrum Disorder (ASD) (EN)

Ζάραγκας, Χαρίλαος
Κουτσούκη, Δήμητρα
Κούτρας, Βασίλειος
Γκατζόγια (Gkatzogia), Δήμητρα (Dimitra) Νικόλαος (Nikolaos)

Ένας από τους αναπτυξιακούς τομείς που υστερεί σημαντικά στα παιδιά με αυτισμό είναι αυτός της κοινωνικής ανάπτυξης. Παρά τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να παρατηρούνται στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό διαφορετικής λειτουργικότητας, οι κοινωνικές δεξιότητες υπολείπονται κατά την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Το παιχνίδι και οι φυσικές δραστηριότητες αποτελούν δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων που φαίνεται να επηρεάζουν θετικά την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με ΔΑΦ. Η έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο περιγράφει την επίδραση του παιχνιδιού και της Φυσικής δραστηριότητας, σε δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου, στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με ΔΑΦ. Η έρευνα είχε ως υποκείμενα παιδιά 6-12 ετών στο φάσμα του αυτισμού και για τη διεξαγωγή της χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια. Τα ευρήματα δείχνουν πως το συνεργατικό και το συντροφικό παιχνίδι μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη κοινωνικών συμπεριφορών στα παιδιά με αυτισμό, ωστόσο δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη θετική επίδραση από την ενασχόληση με τη φυσική/σωματική δραστηριότητα. (EL)
One of the development areas that lags significantly in children with autism spectrum disorder (ASD) is that of social development. Despite the variations that can be observed in the social development of children with autism of different functionality levels, social skills are reduced to a greater or lesser extent in the developmental path of children with ASD. Game play and physical activities are two categories of activities that seem to positively affect the social development of children with ASD. The study presented in this publication describes the effect of game play and physical activity inside and outside of school, on the social development of children with ASD. Children 6-12 years old in the autism spectrum participated in this research, and questionnaires were used to carry it out. Findings show that cooperative and fellow play can positively affect the development of social behaviors in children with autism, however, no positive effect was found concerning engagement in physical activities. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Χορήγηση ερωτηματολογίων (EL)
quantitative (EN)

συνεργατικό παιχνίδι (EL)
Παιδαγωγικές Επιστήμες (EL)
παιχνίδι (EL)
κοινωνική ανάπτυξη (EL)
διαταραχή αυτιστικού φάσματος (EL)
Ειδική Αγωγή (EL)
φυσική δραστηριότητα (EL)
special education (EN)
play (EN)
education (EN)
cooperative behavior (EN)
autism spectrum disorder (EN)
social development (EN)
physical activity (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2018-11-13


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

Επιλεγμένοι Νομοί - Ηπειρωτική Ελλάδα (EL)
2015-2016 (EL)
Παιδιά και άτομα με Δ.Α.Φ. (EL)
children in public schools (EN)
2015-2016 (EN)
Greece; Epirus (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 7, No 1 (2018); 100-108 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 7, No 1 (2018); 100-108 (EN)

Copyright (c) 2018 Gkatzogia D., Zaragas H., Koutras V., Koutsouki D. (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.