Σύνδεση σχολείου-οικογένειας και το ζήτημα της μεταξύ τους συνεργασίας: Kριτική παρουσίαση βασικών θεωρητικών μοντέλων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύνδεση σχολείου-οικογένειας και το ζήτημα της μεταξύ τους συνεργασίας: Kριτική παρουσίαση βασικών θεωρητικών μοντέλων (EL)
The connection between school and family and the question of their cooperation: Critical presentation of basic theoretical models (EN)

Πετρογιάννης, Κωνσταντίνος
Πεντέρη, Ευθυμία

Η σχέση σχολείου-οικογένειας αποτελεί μια δυναμική διαδικασία με αναπτυξιακό χαρακτήρα που αντανακλά τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές συνθήκες. Οι αντιλήψεις και αξίες που καθορίζουν τους ρόλους, τις αλληλεπιδράσεις και τους στόχους των δύο πλαισίων αναφορικά με την εκπαίδευση του παιδιού, καθορίζουν το πλαίσιο της μεταξύ τους σύγκλισης, δίνοντας διαφορετικό κάθε φορά νόημα και περιεχόμενο στον όρο συνεργασία. Διάφορες προσεγγίσεις, άλλες με περισσότερο θεωρητικό προσανατολισμό και άλλες με μεγαλύτερη εμπειρική ισχύ και τεκμηρίωση, έχουν κατά καιρούς προταθεί επιχειρώντας να αποτυπώσουν και να κωδικοποιήσουν τις διαστάσεις, τα επίπεδα και τις μορφές που μπορεί να πάρει  αυτή η συνεργασία. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συνοπτική, κριτική παρουσίαση ορισμένων βασικών θεωρητικών σχημάτων που αφορούν τη σύνδεση του σχολικού και του οικογενειακού πλαισίου και τα οποία συνοψίζουν τις εξελίξεις από το χώρο της εκπαιδευτικής και της ψυχολογικής έρευνας κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα. Τα έξι μοντέλα που παρουσιάζονται, επιλέχθηκαν  με γνώμονα τη διαφορετική οπτική που παρουσιάζουν και τη συμβολή του καθενός ξεχωριστά αλλά και σε συνδυασμό, στην κατανόηση της σχέσης σχολείου και οικογένειας. Από την παρουσίαση προκύπτει ότι υπάρχει μια σχετική διάσταση στον τρόπο που γίνεται αντιληπτό το ζήτημα της συνεργασίας των δύο πλαισίων. Η ανάδειξη των διαφορών στην αντίληψη της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας είναι σημαντική για την κατανόηση των μορφών που παίρνει αυτή η συνεργασία στην εκπαιδευτική πρακτική με στόχο το σχεδιασμό κατάλληλων και αποτελεσματικών πρακτικών από πλευράς σχολείου. (EL)
Family-school relationship constitutes a dynamic, developmental process that reflects the social, political, economic conditions of the historical period in which this relationship is examined. Beliefs and values that underlie the roles, the interactions and the goals of the two settings with reference to children’s education, determine the context of their connection and offer a different meaning and conceptions to the term collaboration which is used to describe this connection. Different approaches have been proposed to capture the dimensions, the levels and the types of this connection. The purpose of the present study is to provide a brief, critical review of some of the most known theoretical models that refer to the relationship between the family and school setting. These approaches summarize the developments of the educational and psychological research from the mid ‘90s until nowadays. The six models that are presented herewith were selected on the grounds of their contribution in the study and understanding of the family-school collaboration. The paper argues that there is a divergence between the various models with regard to the way they perceive this “collaboration”. Implications concerning the use of these models to the everyday educational practice, the psycho-pedagogical research and the educational policy are outlined. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σχέση σχολείου-οικογένειας (EL)
συνεργασία σχολείου-οικογένειας (EL)
ανασκόπηση βιβλιογραφίας (EL)
θεωρητικά σχήματα (EL)
theoretical models (EN)
family-school collaboration (EN)
literature review (EN)
family-school connection (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2013-11-04


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 1 (2013); 2-26 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 1 (2013); 2-26 (EN)

Copyright (c) 2015 Ευθυμία Πεντέρη, Κωνσταντίνος Πετρογιάννης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.