Εκπαιδεύοντας του μελλοντικούς εκπαιδευτικούς: παράγοντες που διαφοροποιούν την μαθησιακή εμπειρία των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά την πρακτική άσκηση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκπαιδεύοντας του μελλοντικούς εκπαιδευτικούς: παράγοντες που διαφοροποιούν την μαθησιακή εμπειρία των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά την πρακτική άσκηση. (EL)
Educating future teachers: factors that differentiate the learning experience of teacher candidates during practical exercise (EN)

Αυγητίδου, Σοφία

Στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι πιθανές διαφοροποιήσεις της μαθησιακής εμπειρίας των μελλοντικών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και αναζητούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφοροποίηση αυτής της εμπειρίας.  4 μελέτες περίπτωσης υποψηφίων εκπαιδευτικών εξετάζονται σε διάρκεια ενός χρόνου ως προς τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές τους πριν, κατά και μετά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πράξης.  Για τη συσχέτιση των πεποιθήσεων και των πρακτικών των υποψηφίων εκπαιδευτικών επιλέχτηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις πριν και μετά την ανάληψη εκπαιδευτικού έργου καθώς και παρατηρήσεις και βιντεοσκοπήσεις της εκπαιδευτικής τους πράξης.  Τα αποτελέσματα ανέδειξαν διαφοροποιημένες πεποιθήσεις και πρακτικές των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά την πρακτική τους άσκηση λόγω προσωπικών παραγόντων, διαφορών στις προσωπικές τους θεωρίες,  στην επάρκεια απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και στην ικανότητα στοχασμού τους πάνω στην πράξη. (EL)
This research studies possible differentiations in the learning experience of prospective teachers in the context of their teaching practice and explores factors that may influence the differentiation of this experience.  Four case studies of student teachers are examined through one year in relation to their beliefs and practices before, during and after their teaching practice.  Semi-structured interviews before and after teaching practice, observations and video-taping of practice were selected as data collection methods.  Results showed differentiated beliefs and practices due to personal factors, differences in their personal theories, their adequacy regarding necessary knowledge and competence and their ability to reflect on practice. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πρακτική άσκηση (EL)
διαφοροποίηση μαθησιακής εμπειρίας (EL)
εκπαιδευτική πρακτική (EL)
προσωπική θεωρία (EL)
teaching practice (EN)
educational practice (EN)
personal theory (EN)
differentiation of learning experience (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2014-05-05


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 1, No 2 (2014); 65-85 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 1, No 2 (2014); 65-85 (EN)

Copyright (c) 2016 Σοφία Αυγητίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.