«Γρήγορη συμπτωματική μάθηση» και παγίωση νέων λέξεων μέσω της αφήγησης ιστοριών σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

«Γρήγορη συμπτωματική μάθηση» και παγίωση νέων λέξεων μέσω της αφήγησης ιστοριών σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας (EL)
«Quick Incidental Learning» and consolidation of novel words through story narration in early primary school children (EN)

Τριανταφυλλίδου (Triantafyllidou), Άντισσα (Antissa)
Καρούσου (Karousou), Αλεξάνδρα (Alexandra)
Κουτσιούκη (Koutsiouki), Μαντώ (Manto)

H παρούσα μελέτη διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η αφήγηση ιστοριών στην τάξη μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική δραστηριότητα εμπλουτισμού του λεξιλογίου σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εξετάζει τη «Γρήγορη Συμπτωματική Μάθηση» νέων λέξεων, μετρώντας τις επιδόσεις 96 μαθητών Α, Β και Γ Δημοτικού στη χαρτογράφηση του νοήματος τεσσάρων ψευδολέξεων μετά από μία μόνο έκθεση σε αυτές στα πλαίσια ενός αφηγήματος. Επίσης, εξετάζει την συγκράτησή τους στη μνήμη μετά από τρεις εβδομάδες χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας παρέμβασης/υπενθύμισης, καθώς και την αποτελεσματικότητα τριών διαφορετικών παρεμβάσεων (επαναφήγηση της ίδιας ιστορίας, αφήγηση μίας διαφορετικής ιστορίας με τις ίδιες ψευδολέξεις, και συνδυασμός των ανωτέρω) στην παγίωση των ψευδολέξεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν  αναπτυξιακές διαφορές στις επιδόσεις των παιδιών στη δοκιμασία γρήγορης συμπτωματικής μάθησης των ψευδολέξεων ανά τάξη, καθώς και ποιοτικές διαφορές στη χαρτογράφηση των διαφορετικών ψευδολέξεων. Επίσης, καταδεικνύουν βέλτιστη παγίωση των λέξεων στα παιδιά που παρακολούθησαν όλες τις παρεμβάσεις, ακολουθούμενα από τα παιδιά που παρακολούθησαν την ίδια ιστορία δύο φορές. Στα παιδιά που παρακολούθησαν δύο διαφορετικές ιστορίες όπως και σε αυτά που δεν έλαβαν καμία παρέμβαση καταγράφηκε, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αντίστοιχα, λήθη των ψευδολέξεων. (EL)
This study examined the conditions under which story narration in class can become an effective activity of vocabulary enrichment for early primary school students. More specifically, it explored the «Quick Incidental Learning» of novel words in 96 students of the three first grades of primary school, by measuring their performance in mapping four novel linguistic labels (pseudowords) to their corresponding referents after a unique exposure to them within a narration. Additionally, it explored whether this early representation of the word´s meaning was retained three weeks later, in the absence of any intervention or reminder of the pseudowords, as well as the effectiveness of three different interventions (repetition of the same story, narration of a different story containing the same pseudowords, and participation in both activities) in the consolidation of the words. Results illustrate clear developmental differences in children´s performance according to their age, but also qualitative differences in the learning of different pseudowords. Additionally, optimal consolidation is documented for those children who took part in both interventions, followed by those who listened to the same story twice. On the contrary, children who encountered the same pseudowords into a different story, as well as those who did not receive any intervention, forgot -to a lesser or greater degree respectively- the initially learned words. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ημιπειραματική μέθοδος (EL)
Experimental design (EN)

γρήγορη συμπτωματική μάθηση (EL)
αφήγηση ιστοριών (EL)
μνήμη (EL)
πρώτη σχολική ηλικία (EL)
Γλωσσική Ανάπτυξη (EL)
ανάπτυξη λεξιλογίου (EL)
Fast-mapping (EN)
vocabulary development (EN)
memory (EN)
shared storybook reading (EN)
early school age (EN)
Language Development (EN)
word learning (EN)
Quick Incidental Learning (EN)
consolidation (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2016-02-10


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 5 Αρ. 1 (2016); 1-16 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 5 No. 1 (2016); 1-16 (EN)

Copyright (c) 2016 Αλεξάνδρα Καρούσου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.