Προσδοκίες μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου αναφορικά με τη φοίτηση και μετάβασή τους στο Γυμνάσιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Προσδοκίες μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου αναφορικά με τη φοίτηση και μετάβασή τους στο Γυμνάσιο (EL)
Investigation of 6th grade students' expectations regarding the transition to Gymnasium (EN)

Σιδηρόπουλος, Δημήτριος Αλέξανδρος

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας πεδίου ήταν η διερεύνηση των προσδοκιών των μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου αναφορικά με έξι (6) εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παραμέτρους της λειτουργίας του Γυμνασίου. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ενός αυτοσχέδιου γραπτού ερωτηματολογίου στάσεων με επτά (7) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 286 μαθητές δεκατριών (13) δημόσιων Δημοτικών Σχολείων του Κέντρου της Θεσσαλονίκης, το Μάιο του 2015. Η επεξεργασία του πραγματολογικού υλικού των γραπτών απαντήσεων των μαθητών έγινε με τη μέθοδο της Θεμελιωμένης Θεωρίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα περισσότερα αγόρια και τα περισσότερα κορίτσια του δείγματος: α) είχαν θετικές προσδοκίες ως προς τη σύναψη σχέσεων με συνομηλίκους και τη μη εμπλοκή τους σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού στο Γυμνάσιο, β) είχαν αρνητικές προσδοκίες ως προς τη μάθηση νέων γνωστικών αντικειμένων, την επίτευξη υψηλών επιδόσεων στα γραπτά διαγωνίσματα και στις προαγωγικές εξετάσεις και την ύπαρξη θεσμικών κυρώσεων στο Γυμνάσιο και γ) δεν είχαν ούτε θετικές ούτε αρνητικές προσδοκίες ως προς τη σύναψη σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας χρειάζεται να σχεδιαστούν στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις διετούς διάρκειας, υπό την καθοδήγηση των σχολικών συμβούλων δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) η εκπόνηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετάβασης από τους αρμόδιους φορείς (Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Πανεπιστήμια), β) η αρχική και ενδο-υπηρεσιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων και γ) η διεπιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων από ειδικούς της ψυχο-κοινωνικής υγείας στα θέματα της μετάβασης. Το πιο σημαντικό όμως είναι να θεσπιστεί μία νέα κοινωνικο-εκπαιδευτική πολιτική από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που να προάγει τη συνοχή και συνέχεια της αγωγής και μάθησης από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. Ως προς αυτό το σκοπό χρειάζεται  να συγκροτηθεί ένα ενιαίο και κοινό πλαίσιο λειτουργίας των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο σκοπών, περιεχομένου και μεθοδολογίας. Ως αποτέλεσμα, οι απόφοιτοι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου θα έχουν αποκτήσει βασικές ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και θετικές προσδοκίες για να προσαρμοστούν στο νέο σχολικό περιβάλλον του Γυμνασίου υπό τις πιο ήπιες και ομαλές ψυχοκοινωνικές συνθήκες.  (EL)
The purpose of this research field was the investigation of 6th grade students' expectations regarding the educational and psychosocial parameters of six Gymnasium functions. The data were collected through an improvised written questionnaire with 7 open questions. The questionnaire was completed by 286 students from 13 public Elementary Schools located in the center of Thessaloniki Center in May 2015. The processing of student’s answers was achieved by the method of grounded theory. According to the research findings most boys and most girls of the sample: a) had positive expectations of building relationships with peers and their non-involvement in bullying incidents in Gymnasium, b) had negative expectations towards learning new subjects, achieving high performance in written tests and final examinations and toward the existence of institutional sanctions, c) had neither positive nor negative expectations as to building relationships with teachers in Gymnasium. Based on the above there is the need for targeted two-year educational activities to be designed and implemented, under the guidance of primary and secondary education school counselors and the supervision of the Ministry of Education, including: a) the creation of specialized educational programs of transition of the responsible institutions (Counseling and Guidance Administrations, Universities), b) the basic and in-service education of teachers in implementing these programs, c) inter-scientific support for teachers and parents by specialists on mental health regarding issues in transition. The most important is, however for a new socio - educational policy to be established by the Institute of Education Policy, promoting the consistency and continuity of education and learning from the Elementary School to the Gymnasium on the grounds of aims, content and methodology. As a result graduates of Primary School having acquired basic socio-cognitive skills and positive expectations will be able to adapt to the new school environment of Gymnasium under the mildest and smoothest psychosocial conditions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Έρευνα πεδίου, θεμελιωμένη θεωρία (EL)

ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές παράμετροι λειτουργίας του Γυμνασίου (EL)
Μετάβαση στο Γυμνάσιο (EL)
μετάβαση στο Γυμνάσιο (EL)
Προσδοκίες μαθητών ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου (EL)
μέθοδος θεμελιωμένης θεωρίας (EL)
expectations of 6th grade students (EN)
transition to Gymnasium (EN)
Gymnasium’ functions (EN)
grounded theory method (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2016-04-15


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 5 Αρ. 1 (2016); 46-61 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 5 No. 1 (2016); 46-61 (EN)

Copyright (c) 2016 Δημήτριος Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.