«Εγώ και τα κινητά των μαθητών μου στην τάξη»: Μία μελέτη περίπτωσης με αξιοποίηση μεθόδων βασισμένων στην τέχνη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

«Εγώ και τα κινητά των μαθητών μου στην τάξη»: Μία μελέτη περίπτωσης με αξιοποίηση μεθόδων βασισμένων στην τέχνη (EL)
"Me and my students' smartphones in the classroom": A case study using arts-based methods (EN)

Vakali, Eleni
Brailas, Alexios

Ένας νέος κλάδος των ποιοτικών προσεγγίσεων στην έρευνα που αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια είναι αυτός της έρευνας με μεθόδους βασισμένες στην τέχνη σχεδόν σε όλες τις μορφές της: μουσική, θέατρο, εικαστικά, λογοτεχνία. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών των μεθόδων έρευνας βασισμένων στη τέχνη, με έμφαση στη σημασία τους για την εκπαιδευτική έρευνα, στην ελευθερία έκφρασης που προσφέρει στους συμμετέχοντες αλλά και στο ρόλο του ερευνητή στην ερμηνεία των στοιχείων που συλλέγει. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε μία μελέτη περίπτωσης έρευνας βασισμένης στην τέχνη, όπου τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών στη χρήση του κινητού τηλεφώνου από τους μαθητές μέσα στην τάξη. Ποια είναι τα συναισθήματα που αναδύονται στον εκπαιδευτικό, ποιες οι σκέψεις του για αυτό το φαινόμενο που πλέον παρατηρείται όλο και περισσότερο κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη; Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, οι εκπαιδευτικοί, κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλούνται να απεικονίσουν σκέψεις, συναισθήματα και εικόνες που απαντούν σε αυτά ερωτήματα, ζωγραφίζοντας με μαρκαδόρους σε ένα χαρτί. Τα αποτελέσματα δίνουν αρκετά στοιχεία για τη συναισθηματική αντίδραση των εκπαιδευτικών και τον τρόπο πρόσληψης του φαινομένου. (EL)
There is a new area flourishing within qualitative research based on methods using all forms of art: music, theatre, visual arts, and literature. In this paper we present an overview of the basic features of arts-based research; emphasizing on their meaning on education research, on the freedom of expression given to the participants in the research, and on the method the researcher applies to evaluate the collected data. We then present an arts-based research case study where the research questions relate to teachers’ reactions to the use of smartphones by students in the classroom. In this case study, teachers, especially those working on secondary education, are invited to portray their thoughts, emotions, and images that respond to these questions by painting them on a paper using markers. The findings show that the majority of the teachers are negative about the children using their smartphone in the classroom, along with evidence for teachers’ emotional response and how to confront the phenomenon. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μέθοδοι έρευνας με βάση την τέχνη (EL)
εκπαιδευτική έρευνα (EL)
ποιοτικές μέθοδοι έρευνας (EL)
κινητά τηλέφωνα (EL)
arts-based research (EN)
qualitative research (EN)
asocial medi (EN)


Homo Virtualis

Αγγλική γλώσσα

2018-11-21


Virtual Reality Internet Research and eLearning Laboratory (EN)

2585-3899
Homo Virtualis; Τόμ. 1 Αρ. 1 (2018): Inaugural Issue; 35-52 (EL)
Homo Virtualis; Vol. 1 No. 1 (2018): Inaugural Issue; 35-52 (EN)

Copyright (c) 2018 Eleni Vakali, Alexios Brailas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.