Κατανάλωση στο Διαδίκτυο: Ποιος επηρεάζει ποιον;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Κατανάλωση στο Διαδίκτυο: Ποιος επηρεάζει ποιον; (EL)
Consumption on the Internet: Who’s influencing who? (EN)

Kasaras, Konstantinos
Klimis, Georgios-Michail
Michailidou, Martha

: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα δεδομένα πειράματος που έλαβε χώρα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Για τις ανάγκες του κατασκευάστηκε σχετική ιστοσελίδα η οποία φιλοξένησε 12 τραγούδια από αγνώστους μουσικούς, ενώ έλαβαν συμμετοχή συνολικά 196 άτομα. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στο πώς οδηγούμαστε σε μια απόφαση αποδοχής ή απόρριψης, πάνω στην κατανάλωση ενός πολιτιστικού προϊόντος, έχοντας ως βασική πληροφόρηση τις αποφάσεις των προηγουμένων χρονικά καταναλωτών. Αν και κατά πόσο δηλαδή, ο κάθε επόμενος δρώντας, παρατηρώντας τις επιλογές των άλλων, οδηγείται στο να μιμηθεί τη συμπεριφορά της ομάδας, απορρίπτοντας ταυτόχρονα πιθανή διαφορετική ιδιωτική του προτίμηση. Το αν και κατά πόσο η μίμηση μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα μαζικής κατανάλωσης (ή αλλιώς «φαινόμενα του κοπαδιού»), καταγράφηκε με το στατιστικό μοντέλο διαστρωματική απόλυτη απόκλιση (cross-sectional absolute deviation) (Chang κ.α., 2000). Οι προτιμήσεις των προηγουμένων αντιπαραβλήθηκαν στη μία ομάδα συμμετεχόντων ως απρόσωπη μαζική ψήφος και στην άλλη ως επιλογή των γνωμηγητόρων σε ένα δίκτυο συμμετεχόντων. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα, η επιρροή της μάζας προέκυψε ως πολύ πιο ισχυρή από αυτή των κόμβων, οι οποίοι δεν κατάφεραν να προκαλέσουν κάποιο φαινόμενο με στατιστική αξία (EL)
This paper exhibits the results of the experiment that took place at Panteion University of Athens. For the operationalization purposes of the experiment, a web site was constructed that hosted 12 songs from unknown artists, while 196 students participated. The main research question is related to how we decide to consume or decline a cultural product, after getting information about the decisions of the previous participants. Namely, to what extent each successive actor complies with the group behavior after observing their preceding choices and possibly abandons his own private selection. In order to estimate whether this imitation tendency can cause mass consumption phenomena, we used the cross-sectional absolute deviation (Chang et al., 2000) which measures the existence of herding. The decisions of the previous participants in the first experimental group were presented as the impersonal choice of users and in the second as the preferences of the opinion leaders in a network of participants. According to the outcomes of the research the influence of the impersonal mass choice is stronger compared to that of the opinion leaders who failed to cause a phenomenon of high statistical value. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πολιτιστικές βιομηχανίες (EL)
επιδρώντες (EL)
φαινόμενο κοπαδιού (EL)
γνωμηγήτορες (EL)
ανάλυση κοινωνικών δικτύω (EL)
κατανάλωση πολιτιστικών προϊόντων (EL)
ισχυροί δεσμοί (EL)
συμπεριφορά καταναλωτή (EL)
cultural consumption (EN)
strong ties (EN)
consumer behavior (EN)
herd behavior (EN)
social network analysis (EN)
influencers (EN)
cultural industrie (EN)
opinion leaders (EN)


Homo Virtualis

Αγγλική γλώσσα

2019-09-01


Virtual Reality Internet Research and eLearning Laboratory (EN)

2585-3899
Homo Virtualis; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2019): Blockchain and disruptive technologies in social sciences: Interdisciplinary perspectives; 113-149 (EL)
Homo Virtualis; Vol. 2 No. 1 (2019): Blockchain and disruptive technologies in social sciences: Interdisciplinary perspectives; 113-149 (EN)

Copyright (c) 2019 Konstantinos Kasaras, Georgios-Michail Klimis, Martha Michailidou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.