Πράσινη χημεία και τεχνολογία στη βιώσιμη ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Πράσινη χημεία και τεχνολογία στη βιώσιμη ανάπτυξη (EL)

Ζουμπούλης, Αναστάσιος (EL)
Πελέκα, Ευφροσύνη (EL)
Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Triantafyllidis, Konstantinos (EN)
Peleka, Effrosyni (EN)
Zoumpoulis, Anastasios (EN)

Αφουξενίδης, Αυξέντιος (EL)
Κατσαρού, Δήμητρα (EL)
Μαργουνάκης, Δημήτριος (EL)
Δημάδης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Katsarou, Dimitra (EN)
Kallipos (EN)
Margounakis, Dimitrios (EN)
Afouxenidis, Afxentios (EN)
Dimadis, Konstantinos (EN)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς, όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο και τις εφαρμογές της «Πράσινης Χημείας και Τεχνολογίας», καθώς επίσης και σε επαγγελματίες (χημικούς, μηχανικούς κτλ.) της γενικότερης επιστημονικής περιοχής της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Στο βιβλίο αυτό υπάρχει το απαραίτητο υλικό για: 1. Κατανόηση, εμπέδωση και ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και των τεχνικών, που είναι απαραίτητες: • Για την εξοικείωση με την φιλοσοφία και τα εργαλεία της Πράσινης Χημείας. • Για το ρόλο της κατάλυσης στην Πράσινη Χημεία, καθώς και για τους «πράσινους» διαλύτες. • Για τον έλεγχο ποιότητας και τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις χημικές/βιομηχανικές διεργασίες και την αντιμετώπιση της ρύπανσης στην πηγή της, καθώς και σε γενικότερα θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14000, EMAS κλπ.). • Για τη Χημεία των ανανεώσιμων πόρων με σκοπό την παραγωγή χημικών και ενέργειας (βιοδιϋλιστήριο, βιοκαύσιμα κτλ.). • Για τη Χημεία της Ανακύκλωσης Υλικών. • Για την παραγωγή και την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τις χημικές διεργασίες με την εφαρμογή των αρχών της Πράσινης Χημικής Τεχνολογίας (ΑΠΕ κλπ.). 2. Απόκτηση οικειότητας με μεθόδους και τεχνικές της Πράσινης Χημείας για τον σχεδιασμό προϊόντων και διεργασιών, που μειώνουν ή εξαλείφουν επικίνδυνες και τοξικές χημικές ενώσεις για το άνθρωπο και το περιβάλλον («πράσινα» προϊόντα). 3. Προσαρμοστικότητα στο συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο της Πράσινης Χημείας και της Πράσινης Χημικής Τεχνολογίας με έμφαση στον σχεδιασμό διεργασιών και την παραγωγή προϊόντων από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, που έχουν ουσιαστική συμβολή στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. 4. Απόκτηση γενικότερων δεξιοτήτων, όπως είναι η ανάκτηση και ανάλυση πληροφοριών από το διαδίκτυο σε βάσεις δεδομένων και από την πρωτογενή βιβλιογραφία, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων κριτικής ανάλυσης της βιβλιογραφίας (EL)

learningMaterial
book

ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (EL)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ (ΠΡΑΣΙΝΟΙ) ΔΙΑΛΥΤΕΣ (EL)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΑΤΑΛΥΣΗ (EL)
Alternative (Green) Solvents (EN)
Sustainable Development (EN)
Life Cycle Assessment (EN)
Green Chemistry (EN)
Green Chemical Technology (EN)
Industrial Ecology (EN)
Catalysis (EN)
Biofuels (EN)
Renewable Resources And Energy (EN)
Environmental Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.