Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης

Κατσένης, Ηλίας

katsenis, Elias
Παπαθεοδώρου, Γιώργος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και ερμηνεία των θαλάσσιων γεωλογικών – γεωφυσικών δεδομένων τα οποία έχουν συλλεχθεί από το υποθαλάσσιο τμήμα της Καλδέρας της Σαντορίνης. Σκοπός της εργασίας είναι: • να μελετηθεί η υποθαλάσσια μορφολογική και γεωλογική δομή της Καλδέρας, • να αναλυθεί η σεισμική στρωματογραφία των ηφαιστειακών αποθέσεων κάτω από τον πυθμένα και ιδιαίτερα των αποθέσεων που προέκυψαν από την Μινωική έκρηξη • να συσχετισθούν οι σεισμικοί ορίζοντες με αντίστοιχες ηφαιστειακές αποθέσεις και ορίζοντες που έχουν χαρτογραφηθεί στην Σαντορίνη και τέλος • να γίνει προσπάθεια αναπαράστασης της μορφολογίας της καλδέρας πριν την Μινωική έκρηξη. Στη παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν γεωφυσικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών με τη χρήση συστημάτων υποθαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης (σεισμικά ανάκλασης) και πολυδιαυλικής βυθομέτρησης στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος THERA 2006, σε συνεργασία με το University of Rhodes Island, USA και με χρηματοδότηση από το National Science Foundation.
The object of this work is the analysis and interpretation of marine geological - geophysical data which has been collected from the offshore part of the caldera of Santorini. The purpose of this paper is: • To study the underwater geological and morphological structure of Caldera • To analyze the seismic stratigraphy of the volcanic deposits under the bottom and especially the deposits obtained from the Minoan eruption • To compare the seismic horizons with the corresponding deposits and volcanic horizons that have been mapped to Santorini and finally • To attempt representation of the morphology of the caldera before the Minoan eruption The present study includes geophysical data collected by the Oceanographic vessel AEGEAN of the Hellenic Centre for Marine Research with the use of underwater geophysical ( seismic reflection ) and multiplexer sounding of the research program THERA 2006, in collaboration with the University of Rhodes Island, USA and funded by the National Science Foundation.

Learning Object

Volcano
Σεισμική στρωματογραφία
Σαντορίνη
Καλδέρα
Santorini

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-08-01T06:34:14Z
2014-08-01
2014-04-30


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.