δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Σύγκριση λογισμικών Web GIS (EL)
Web GIS software comparison (EN)

Δρόσος, Μάρκος Ε. (EL)
Drosos, Markos E. (EN)

Κάβουρας, Μαρίνος (EL)
Κουτσόπουλος, Κωστής (EL)
Δεληκαράογλου, Δημήτριος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (EL)

Μεταπτυχιακή Εργασία - - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Γεωπληροφορική" (EL)
Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση και μελέτη των υπηρεσιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών μέσω διαδικτύου μέσα από μία διαδικασία σύγκρισης ανάμεσα σε τρία λογισμικά παραγωγής Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Πρόκειται για τα ισχυρότερα εργαλεία παραγωγής εφαρμογών ΓΣΠ που δραστηριοποιούνται στην αγορά και αντιπροσωπεύουν τρεις μεγάλες εταιρείες που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης χωρικής πληροφορίας. Τα λογισμικά που συγκρίνονται είναι τα ArcGIS Server της εταιρείας ESRI, Geomedia WebMap Professional της εταιρείας Intergraph και MapGuide Open Source της εταιρείας Autodesk. Η διαδικασία σύγκρισης έχει βασιστεί σε βιβλιογραφικές αναφορές, πηγές από το διαδίκτυο αλλά και από προσωπική εμπειρία χρήσης των παραπάνω λογισμικών. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης αλλά και όλη η βιβλιογραφική έρευνα οδήγησαν σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη, την υφιστάμενη κατάσταση και το μέλλον των Web GIS και τα οποία αναλύονται διεξοδικά στην παρούσα εργασία. (EL)
Μάρκος Ε. Δρόσος (EL)
The main subject of this thesis is the analysis and study of Geographic Information System services via the web, known as Web GIS services. The analysis has been carried out through a process of comparison between three software products of Geographic Information Systems. Those products are the most powerful products for the production of GIS applications and they respectively represent three of the most powerful companies which are activated in the software market. The products that are compared are ArcGIS Server of ESRI company, Geomedia WebMap Professional of Intergraph company and MapGuide Open Source of Autodesk company. The process of comparison has been based on bibliographic reports, internet sources but also from personal experience via the use of those softwares. The comparison results and all the bibliographic research led to very useful conclusions with regard to the development, the existing situation and the future of Web GIS, results that are greatly analyzed in the present thesis. (EN)
175 σ.

masterThesis

Διαδικτυακά γεωγραφικα συστήματα πληροφοριών (EL)
Διαδίκτυο (EL)
Σύγκριση λογισμικού (EL)
Παγκόσμιος ιστός (EL)
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (EL)
Map guide open source (EN)
Geomedia webmap professional (EN)
Arcgis server (EN)
World Wide Web (EN)
Web GIS (EN)
Internet (EN)
Software comparison (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.