Αναλυτική μελέτη συμπεριφοράς αλγορίθμων απλοποίησης γραμμικών οντοτήτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Αναλυτική μελέτη συμπεριφοράς αλγορίθμων απλοποίησης γραμμικών οντοτήτων (EL)
A comparative study of the influence of simplification algorithms on linear features (EN)

Tzamakou, Thalia D.
Τζαμάκου, Θάλεια Δ. (EL)

Φιλιππακοπούλου, Βασιλική (EL)
Τσούλος, Λύσανδρος (EL)
Νάκος, Βύρωνας (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (EN)

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η διεξοδική μελέτη διαφόρων αλγορίθμων γενίκευσης καθώς και η μεταβολή που προκαλούν σε δυο συνιστώσες των γραμμικών τμημάτων: τη μορφή και την οριζοντιογραφική θέση. Οι αλγόριθμοι που εξετάζονται, έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βασίζονται σε διάφορα γεωμετρικά κριτήρια ( γωνιακή απόκλιση, απόσταση, επιφανειακή μετάθεση κ.λ.π.) προκειμένου να πραγματοποιούν την εξάλειψη σημείων από τις αρχικές γραμμές. Επιπροσθέτως, κατά την εφαρμογή των αλγορίθμων ορίζεται μεγάλο εύρος τιμών της παραμέτρου ανοχής. Τέλος, υπόκεινται σε γενίκευση ποικίλα ως προς την μορφή γραμμικά τμήματα. (EL)
Μεταπτυχιακή Εργασία - - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Γεωπληροφορική" (EL)
Θάλεια Δ. Τζαμάκου (EL)
165 σ. (EL)
This is a comparative study of several simplification algorithms and theiw imfluence on two elements inherent to linear features: shape and horizontal position. Nine (9) simplification algorithms, which use different geometric criteria for vertex elimination, are evaluated. Additionally, in order to produce generalization results for a number of map scales, different threshold values are defined through the generalization process. The evaluation of the results is performed through shape distortion measures and horizontal displacement measures. (EN)

masterThesis

Αλγόριθμοι απλοποίησης (EL)
Φυσικές γραμμικές οντότητες (EL)
Απλοποίηση (EL)
Γραμμικές οντότητες (EL)
Χαρτογραφική γενίκευση (EL)
Μορφή γραμμικών οντοτήτων (EL)
Simplification (EN)
Simplifacation algorithms (EN)
Chartographic generalization (EN)
Natural linear features (EN)
Horizontal position measures (EN)
Linera features (EN)
Shape distortion measures (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.