Αξιολόγηση της υπηρεσίας ιδρυματικού αποθετηρίου του ΕΜΠ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Αξιολόγηση της υπηρεσίας ιδρυματικού αποθετηρίου του ΕΜΠ (EL)
Evaluating the NTUA institutional repository service (EN)

Κόκκινος, Διονύσης (EL)
Κουλούρης, Αλέξανδρος (EL)
Αναγνωστόπουλος, Άγγελος (EL)
Ζιδρόπουλος, Σπήλιος (EL)
Koulouris, Alexandros (EN)
Anagnostopoulos, Angelos (EN)
Kokkinos, Dionysis (EN)
Zidropoulos, Spilios (EN)

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ προσφέρει μια υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου συνδυασμένη με σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής που έχει αναπτυχθεί εξ’ ολοκλήρου από προσωπικό της βιβλιοθήκης, καθώς επίσης και το αποθετήριο, λειτουργούν σε πιλοτικό στάδιο. Οι κύριοι στόχοι της εισήγησης αυτής είναι: α) η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής της υπηρεσίας ιδρυματικού αποθετηρίου, εστιάζοντας κυρίως στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, β) η αποτίμηση της επάρκειάς της σε τεχνολογικούς και ανθρώπινους πόρους, γ) η βελτίωση και η επέκτασή της σε όλες τις Σχολές του ΕΜΠ, και τέλος, δ) η προαγωγή της αυτό-αρχειοθέτησης και της ανοικτής πρόσβασης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο διαθέσιμο στο Διαδίκτυο, στον πληθυσμό των χρηστών του συστήματος. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα διατίθενται στο Διαδίκτυο, ως μέρος της υπηρεσίας του αποθετηρίου και ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. (EL)
13 σ. (EL)
The project is co-funded by European Social Fund and National Resources (EN)
The NTUA Central Library offers an Institutional Repository (IR) service combined with an ETD e-submission system. The e-submission system developed from scratch by library staff members currently operates in a pilot period. This paper’s main objectives are: a) the IR service pilot period evaluation, focusing on the e-submission process, b) the service capacity evaluation, both in technical and human resources terms, c) the service improvement and broadness to all university departments and, finally, d) the self-archiving and open access concept promotion. The survey was conducted by means of a web-based questionnaire, on the e-submission users’ population. The key results were posted online, as part of the IR service, and are updated in real time. (EN)

conferenceItem (EN)

Αξιολόγηση (EL)
Ιδρυματικά αποθετήρια (EL)
Στατιστική ανάλυση (EL)
Διαδικτυακή έρευνα (EL)
Ηλεκτρονική υποβολή (EL)
Evaluation (EN)
Institutional repositories (EN)
Statistical analysis (EN)
E-submission system (EN)
Web-based survey (EN)


Πρακτικά του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 24-26 Σεπτεμβρίου 2008. (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.