Επισκόπηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ) και μελέτη προσαρμογής του στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Επισκόπηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ) και μελέτη προσαρμογής του στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (EL)

Ξυνός, Δημήτριος Γ. (EL)
Xynos, Dimitrios G. (EN)

Παναγιώτου, Νικόλαος (EL)
Λεώπουλος, Βρασίδας (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας (EL)
Πόνης, Σταύρος (EL)
Σταύρος, Πόνης (EL)

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με την εξέταση του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 και την εφαρμογή του στην ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ. Αρχικά παρουσιάζονται τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001, το ΕΣΠΑ, η ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα δημοσίου χαρακτήρα, η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ και η μετάβαση στα συστήματα διαχειριστικής επάρκειας. Εξετάζονται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 και ο τρόπος αξιολόγησης του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας ως προς την κάλυψη των απαιτήσεων και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση έργων. Μετατρέπονται οι διαδικασίες υλοποίησης έργων του ΣΔΕΠ της ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ σε διαγράμματα ροής, ελέγχεται η κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου και προτείνονται διορθωτικές ενέργειες και δείκτες παρακολούθησης των έργων και του ΣΔΕΠ της ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ. (EL)
230 σ. (EL)
Δημήτριος Γ. Ξυνός (EL)
This thesis deals with the examination of the ELOT 1429 and it’s implementation in EYSED ETAK. In the beginning are being presented the quality management systems based on the standard ISO 9001, the ESPA, the Greek and EU legislation on co-financed projects of public interest, the laws governing the operation of EYSED ETAK and the transition to managerial capability systems. The requirements of the standard ELOT 1429 and a method to evaluate the managerial capability system in terms of meeting the requirements of the standard and effectiveness in project management are being examined. Project implementation procedures of the MCS of EYSED ETAK have been converted in flow charts, meeting the requirements of the standard is checked and corrective actions and monitoring indicators for the project and the MCS of EYSED ETAK are proposed. (EN)

bachelorThesis

ΕΣΠΑ (EL)
Διαχειριστική επάρκεια (EL)
ΕΛΟΤ 1429:2008 (EL)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Δημοσίου xαρακτήρα (EL)
Δείκτες αξιολόγησης (EL)
ELOT 1429:2009 (EN)
Evaluation indicators (EN)
Co-financed projects of public interest (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.