Η ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων στην Αλβανία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων στην Αλβανία (EL)
The development of real estate market in Albania (EN)

Μπρέγκου, Έντισον P. (EL)
Bregu, Edison R. (EN)

Πότσιου, Χρυσή (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας (EL)
Δημοπούλου, Έφη (EL)
Ζεντέλης, Παναγιώτης (EL)

Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάλυση της αγοράς ακινήτων στην Αλβανία. Ξεκινώντας με τη διαχείριση της γης σε διάφορες περιόδους και παρακολουθώντας τις εξελίξεις της ιδιοκτησίας στα διαφορετικά καθεστώτα θα καταλήξουμε στους νόμους ιδιωτικοποίησης οι οποίοι άλλαξαν ριζικά τα δεδομένα. Έπειτα κα εξηγήσουμε τις πολιτικές και τις στρατηγικές που εφαρμόστηκαν για τον προσανατολισμό των αγορών και για την εξασφάλιση και πιστοποίηση της ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με το ποιές είναι οι αξίες των ακινήτων και το πως διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή, τις επενδύσεις, τον γεωγραφικό χώρο και την οικονομική ανάπτυξη. Θα ακολουθήσουν τα στατιστικά στοιχεία του κατασκευαστικού τομέα, οι διαδικασίες της δόμησης (παρουσιάζοντας επίσης παράδειγμα κατασκευής κατοικίας) και το πόσο οι διαδικασίες αυτές σχετίζονται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Τέλος, θα αξιολογηθεί η αγορά ακινήτων, θα εντοπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει και θα εξεταστούν οι προοπτικές που δημιουργούνται και οι τρόποι με τους οποίους θα οδηγηθούμε σε μία εξελιγμένη, νόμιμη και ασφαλής αγορά. (EL)
143 σ. (EL)
Έντισον Ρ. Μπρέγκου (EL)
The purpose of this study is to analyze the real estate market in Albania. Starting with land administration in different periods and observing the evaluation of property rights in different regimes, we will then move to the privatization laws which radically changed the situation. Thereafter, we will refer in detail to the policies and strategies that were implemented as guidelines for the land market and used as a means to ensure and certify the property right. Afterwards, we will deal with the property values and their varriation according to region, investment, geographical location and economic development. In addition, we will present statistics for the construction sector, the processes for building (also showing an example of a house construction) and their relation, if any, to urban planning. In the end of our research process, we will evaluate the property market and identify the problems that have occured at a first stage in order to examine at a later stage the prospects and the ways that will lead to an advanced and secure legal market. (EN)

bachelorThesis

Κτηματολόγιο (EL)
Αγορά ακινήτων (EL)
Αλβανία (EL)
Σχεδιασμός (EL)
Δόμηση (EL)
Land tenure (EN)
Cadaster (EN)
Building permit (EN)
Planning (EN)
Real estate (EN)
Albania (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.