Σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων στην Ελλάδα (EL)
Railway transportation of goods in Greece (EN)

Ρέτσας, Μάρκος Δ. (EL)
Retsas, Markos D. (EN)

Κωστόπουλος, Θεόδωρος (EL)
Κουλοχέρης, Δημητριος (EL)
Κουλοχέρης, Δημήτριος (EL)
Σπέντζας, Κωνσταντίνος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (EL)

162 σ. (EL)
Η σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων εχει παρουσιάσει ραγδαία βελτίωση τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με άλλα είδη μεταφορών. Σκοπός πραγματοποίησης αυτής της έρευνας είναι να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι αυτής της αλλαγής καθώς και πως συνέβαλαν. Στα σιδηροδρομικά δίκτυα έχουμε δυο είδη μεταφορών, τις εμπορευματικές και τις επιβατικές μεταφορές. Περισσότερο ενδιαφέρον εστιάζεται στη μεταφορά εμπορευμάτων και συγκεκριμένα στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Παρατηρήσαμε πως μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων. Διαχωρίζουμε τους τύπους των βαγονιών που αξιοποιούνται και τρόπους μεταφοράς για να πετύχουμε το καλύτερο εφικτό αποτέλεσμα. Ορίσαμε τα επικίνδυνα προϊόντα, τα διαχωρίσαμε και εξετάσαμε μερικές ιδιότητες τους. Θεωρήθηκε απαραίτητο να αναφερθούν οι ενέργειες που ακολουθούμε σε περίπτωση ατυχήματος μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων και οι επίπτωσεις που προκαλούνται στην ανθρώπινη ζωή. Βρέθηκαν συσκευασίες που χρησιμοποιούντα για τη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων και εξετάσαμε κατά πόσο είναι υλικές προς το περιβάλλον, οικονόμες και αξιόπιστες. Διαχωρίσαμε τύπους συσκευασιών που χρησιμοποιούντα ανάλογα με το υλικό που μεταφέρεται και τι προσοχή απαιτείται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των επικινδύνων υλικών. Αναφέρονται οι κανόνες και οι συνθήκες που πρέπει να επιβληθούν για να έχουμε μία ασφαλή μεταφορά. Επισημαίνονται τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια τής σιδηροδρομικής τούς μεταφοράς καθώς και την σήμανση που πρέπει να υπάρχει. Οι σιδηρόδρομοι, ανεξαρτήτως χώρας είναι υποχρεωμένοι να εναρμονιστούν σε αυτούς τους κανόνες και να καταβάλλουν τις καλύτερες προσπάθειες για την τήρηση τους. Μία συγκριτική μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ των σιδηροδρόμων με άλλα είδη μεταφορών σε οικονόμο επίπεδο και επίπεδο ασφαλείας μας επισημαίνει τα αίτια και τους λόγους προτίμησης αυτής της μεταφοράς. Μέσα από στατιστικά στοιχειά και μελέτες γίνεται αντιληπτό που οφείλεται αυτή η ανάπτυξη και γιατί είναι αποδοτικός και επικερδής ο συγκεκριμένος τρόπος μεταφοράς. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε για τις εσωτερικές μεταφορές και το επίπεδο που βρίσκεται η Ελλάδα σε αναφορά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Εξετάστηκε το επίπεδο του ελληνικού σιδηροδρόμου και κατά πόσο προτιμάται η σιδηροδρομική μεταφορά από τις ελληνικές εταιρίες. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε τυχόν διαφορές που παρουσιαστήκαν και να ανακαλύψουμε τα αιτία που οδήγησαν σε αυτή την διαφοροποίηση. Πραγματοποιήθηκε έρευνα στους κανονισμούς που διέπουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο για τις μεταφορές βάση της εφημερίδας της κυβερνήσεως και κατά πόσο ακολουθούνται και τηρούνται. Τέλος αυτή η εργασία είναι μία σημαντική αφορμή να αναφέρουμε συμπεράσματα και αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια πραγματοποίησης της έρευνας μας. Προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί όπως αν ο ελληνικός σιδηρόδρομος ακολουθεί τα βήματα του εξωτερικού, το επίπεδο αξιοπιστίας και ενδεχομένως να προτείνουμε τρόπους για τυχόν αλλαγές στις μεταφορές εάν κρίνεται απαραίτητο. (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Συστήματα Αυτοματισμού" (EL)
Μάρκος Δ. Ρέτσας (EL)
Rail freight has shown rapid improvement in recent years compared with other modes of transport. Aim to do this research is to understand the reasons for this change and how they helped. In railways we have two types of transport, freight and passenger transport. We will pay attention on freight transport, and specifically in transport of dangerous goods in Europe and Greece. We noticed that we have a safe transportation of goods. Distinguish the types of wagons used and modes to achieve the best possible outcome. We set the dangerous products, split them , and looked at some properties. It was necessary to mention the following actions in case of accidents which involve dangerous goods and the impact caused to human life. They have been found packages used for transporting dangerous goods and examined whether it is environmentally friendly, economical and reliable. We have separated types of packaging which are used depending on the material being transported and the attention required when loading and unloading of hazardous materials. We refer to the rules and conditions to be imposed to have a safe transportation. Highlighted documents must accompany the goods during their transportation by rail and the mark must exist. Railways regardless of the country, is obliged to harmonize these rules and make their best efforts to comply with them. A comparative study carried out between rail with other modes of transport, in economic and security level, determines the causes and reasons for preference of this transfer. It can be seen, through statistics and studies the development of this transport and the reason why it is efficient and profitable. Special attention was given for inland transport and the level is Greece with reference to other European countries. Examined the level of the Greek railways and whether the preferred transport of the Greek companies. We tried to explain any differences which have arisen and to discover the causes behind this diversification. A survey has been done in the regulations of Greek railway transport under the Official Gazette and how are being followed and respected. Finally, this work is an important occasion to mention the conclusions and results obtained during the realization of our research. We try to provide answers to questions such as if the Greek railways 5 follow the steps outside, the level of reliability and may suggest ways to changes in transport if it is necessary. (EN)

masterThesis

Μεταφορές εμπορευμάτων (EL)
Ασφάλεια (EL)
Σύγκρισεις (EL)
Σιδηρόδρομοι (EL)
Railway (EN)
Transportation goods (EN)
Safety (EN)
Dangerous (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.