Σύχρονες μέθοδοι γεωμετρικής τεκμηρίωσης κτηρίων-εφαρμογή στο παλαιό σχολείο στη Χώρα Σικίνου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Σύχρονες μέθοδοι γεωμετρικής τεκμηρίωσης κτηρίων-εφαρμογή στο παλαιό σχολείο στη Χώρα Σικίνου (EL)

Συσκάκη, Μαριάννα Δ. (EL)
Syskaki, Marianna D. (EL)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας (EL)
Γκίκας, Βασίλειος (EL)
Τσακίρη, Μαρία (EL)
Αραμπατζή, Ορθοδοξία (EL)

Η παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφει την διαδικασία γεωμετρικής τεκμηρίωσης με σύγχρονες μεθόδους στο παλαιό σχολείο της Σικίνου. Το σχολείο αυτό είναι ένα κτίσμα του 1900, δωρεά του Ανδρέα Συγγρού στο νησί, το οποίο με το πέρασμα του χρόνου έχει υποστεί φθορές. Το κτήριο δεν λειτουργεί πλέον σαν σχολείο, αλλά φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Με τον όρο "Γεωμετρική Τεκμηρίωση Κατασκευής" ορίζεται η καταγραφή της θέσης, του μεγέθους και της μορφής μιας κατασκευής σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στο χώρο των τριών διαστάσεων. Σκοπός είναι η παρουσίαση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται τη χρονική στιγμή της τεκμηρίωσης η κατασκευή. Έτσι είναι δυνατή η παρουσίαση των στοιχείων λεπτομερειών που περιλαμβάνονται σε αυτήν και ο εντοπισμός πιθανών κατασκευαστικών αποκλίσεων ή φθορών που έχει υποστεί. Η ακριβής μετρική καταγραφή της κατασκευής, δίνει τη δυνατότητα και σε άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως είναι οι στατικοί, οι αρχιτέκτονες, οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί, να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα των αποκλίσεων ή φθορών, να διαπιστώσουν την αιτία της δημιουργίας τους και ακόμα, αξιοποιώντας το λεπτομερές γεωμετρικό υπόβαθρο, να προτείνουν μεθόδους και διαδικασίες παρέμβασης για την αποκατάστασή τους. Ακόμα, η γεωμετρική τεκμηρίωση μιας κατασκευής μπορεί να συνεισφέρει και στην αλλαγή χρήσης της κατασκευής, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει πρόβλημα φθορών ή αποκλίσεων. Η κοινότητα της Σικίνου αποφάσισε να αποκαταστήσει το κτήριο και να το διαμορφώσει κατάλληλα έτσι, ώστε να αξιοποιηθεί ως πολιτιστικός χώρος. Την εργασία αυτή την ανέθεσε σε ομάδα αρχιτεκτόνων, η οποία χρειαζόταν τεκμηριωτικά σχέδια. Η σύνταξη αυτών των σχεδίων είναι το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επίσης, στα πλαίσια της εργασίας εξετάζεται η δυνατότητα παραγωγής αυτών των σχεδίων από ένα μόνο άτομο. Συγκεκριμένα θα συνταχθούν ένα τοπογραφικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής του σχολείου, η κάτοψη του ισογείου, η κάτοψη του υπογείου, μία κατακόρυφη τομή – όψη κατά μήκος του κτηρίου, μία κατακόρυφη τομή – όψη εγκάρσια αυτού και οι τέσσερεις όψεις του. Οι μετρήσεις που θα χρειαστούν για τη σύνταξη των παραπάνω διαγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν με τον σύγχρονο ολοκληρωμένο reflectorless γεωδαιτικό σταθμό TC303 της LEICA. Αντικείμενο, επίσης, της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων του σύγχρονου εικονογεωδαιτικού σταθμού Imaging Station - IS 203 της TOPCON για την απόδοση τρισδιάστατων μοντέλων όψεων. Οι όψεις που θα αποδοθούν με αυτόν τον τρόπο είναι η νοτιοδυτική και η βορειοανατολική όψη του σχολείου. (EL)
Μαριάννα Δ. Συσκάκη (EL)
60 σ. (EL)
By geometrical documentation of a construction it’s meant the identification of the place, the size and form of a construction in a certain moment in three dimensional place. The aim is to present the situation of the construction at the moment of the documentation. That way it is possible to present the details and detect possible manufacturing deviations or provoked damage. The exact metric recording of the construction gives the opportunity to other scientists, such as architects, static engineers, archeologists and historians to estimate the gravity of the deviations or damage, to note the cause and additionally, using the detailed geometric backround, to suggest methods and procedures of intervation in order to restore them. Furthermore, the geometrical documentation of a construction can contribute to changing the use of the construction, even if there are no deviations or damage This thesis describes the procedure of the documentation of the old school of Sikinos using modern methods. This school, built in 1900, has undergone severe damage over time. His function has changed to feasting cultural events. The community of Sikinos has decided to restore the building and to reform it properly in order to transform it into a cultural spot. They assigned the project at a group of architects, who needed supporting documentation projects. The compilation of those projects is the objective of this Thesis. Additionally, is being examined if one person can carry out those projects. The measurements needed for the compilation of the charts mentioned above will be done using the current, complete, reflectorless total station TC303 of LEICA. Additional objective of this Thesis is to explore the possibilities of the current Imaging Station - IS 203 of TOPCON for the output of three dimensional façade models. (EN)

bachelorThesis

Γεωμετρική τεκμηρίωση (EL)
Σύγχρονες μέθοδοι (EL)
Παλαιό σχολείο Σικίνου (EL)
Ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί (EL)
Εικονογεωδαιτικoί σταθμοί (EL)
Topcon image station IS203 (EN)
Imaging Station (EN)
Geometrical documentation (EN)
Reflectorless total station (EN)
Leica TC303 (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.