δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

From the earth for the earth
Από τη γη για τη γη (EL)

Τζιβελοπούλου, Αικατερίνη (EL)
Tzivelopoulou, Aikaterini (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Τσούρας, Βασίλης (EL)
Tsouras, Vasilis (EN)

«Σήμερα εκτιμάται πως το 50% του πληθυσμού της γης – περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 6 ηπείρους – κατοικούν ή εργάζονται σε κτίρια από χώμα.» [Ronald Rael. Earth Architecture, 2009 Princeton Architectural Press]. Ξεκινώντας με την πρόταση αυτή, και λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν πως το 40% της παγκόσμιας ενέργειας που καταναλώνεται ετησίως απορροφάται στην κατασκευή και επισκευή του δομημένου περιβάλλοντος, και αφορά κυρίως τα συμβατικά υλικά, ξεκινά η έρευνα των δυνατοτήτων της ωμής γη ως βασικό οικοδομικό υλικό. Μπορεί να αποτελέσει ένα υλικό δόμησης πλήρως ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες λειτουργικές, περιβαλλοντικές, αλλά και αισθητικές απαιτήσεις; Στο πρώτο μέρος της έρευνας αναλύεται η σύσταση, η δομή, οι φυσικές και μηχανικές της ιδιότητες της ωμής γης, καθώς και οι ιδιότητες που αναπτύσσει η χωμάτινη κατασκευή στο σύνολο. Στη συνέχεια, διαχωρίζεται με βάση τον τρόπο χρήσης της ωμής γης – φέρον στοιχείο ή υλικό πλήρωσης – και αναλύεται μεγάλο μέρος των παραδοσιακών τεχνικών δόμησης. Στην ίδια ενότητα παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα από κάθε ήπειρο. Έπειτα, η έρευνα εστιάζει και ερευνά τις εξελίξεις στον τομέα της χωμάτινης αρχιτεκτονικής. Αυτές περιλαμβάνουν προσθετικά στο αρχικό μίγμα της κατασκευής, εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών κατασκευαστικών τεχνικών, αλλά και ανάπτυξη νέων πειραματικών. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται παραδείγματα της σύγχρονης εποχής κατασκευασμένα με ωμή γη. Εν κατακλείδι, έχοντας μια όσο το δυνατόν πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων και των περιορισμών του υλικού αυτού, παραθέτονται τα συμπεράσματα της εργασίας. (EL)
129 σ. (EL)
“Today it is estimated that 50% of today’s population – almost 3 billion humans in 6 continents – live or work in earthen buildings.” [Ronald Rael. Earth Architecture, 2009 Princeton Architectural Press]. Keeping in mind this statement, while taking into account that 40% of global energy consumed annually is absorbed in the manufacture and repair of the built environment, and it mainly concerns conventional materials, we initiate the research of the potential of raw earth as a basic building material. Could it [raw earth/clay] result a building material fully consistent with modern functional, environmental, and aesthetic requirements? In the first part of the research we analyze the composition, structure, physical and mechanical properties of this material, as well as the properties of the earthen structure as whole. Then, a large part of traditional building techniques is separated based on how raw earth is used – as a load bearing structure or as a fill material – and analyzed. In the same section typical examples of each continent are represented. Afterwards, the research focuses and explores developments in the field of earthen architecture. These developments include additives in the initial mixture of construction, modernization of traditional construction techniques, as well as developing new experimental methods. Finally, examples of modern earthen structures are presented. In conclusion, having an as much as possible full picture of the capabilities and limitations of this material, we present the conclusions of the work. (EN)

Lecture

Clay
Earthen constructions
Raw earth
Earthen architecture
Adobe
Rammed earth
Ωμή γη (EL)
Πλίνθος (EL)
Χωμάτινες κατασκευές (EL)
Άργιλος (EL)
Χωμάτινη αρχιτεκτονική (EL)
Συμπιεσμένη γη (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.