δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Lighthouse keepers
Φαροφύλακες (EL)

Δάβαρης, Νικόλαος (EL)
Χριστοδουλάκη, Ευαγγελία (EL)
Christodoulaki, Evangelia (EN)
Davaris, Nikolaos (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Μπελαβίλας, Νίκος (EL)

156 σ. (EL)
Ο φαροφύλακας, είναι το θέμα αυτής της διάλεξης, η ζωή του και η καθημερινότητά του, η συμβίωσή του με τους άλλους φαροφύλακες, η σχέση του με την κοινωνία, η σχέση του με την οικογένειά του και την Υπηρεσία Φάρων. Η έρευνα αυτή είναι αποτέλεσμα καταγραφής στοιχείων και πληροφοριών από προσωπικές μαρτυρίες, συνεντεύξεις σε φαροφύλακες, σε ανθρώπους από το τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας Φάρων αλλά και σε ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα “Φάρος”. Για την εκπόνηση αυτής της έρευνας, μελετήθηκε κυρίως πρωτότυπο υλικό από το αρχείο της Υπηρεσίας Φάρων. Η έρευνα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με άλλο τρόπο, καθώς η βιβλιογραφία είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη. Ήταν πολύ ενδιαφέρον μέσα από τη μελέτη της επαγγελματικής ομάδας των φαροφυλάκων να παρατηρούμε διαχρονικά, πώς προσαρμόζονταν στις συνθήκες που διαμόρφωνε για αυτούς σε κάθε περίοδο, η εξέλιξη της τεχνολογίας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας ήταν αυτή που δημιούργησε την ανάγκη για δημιουργία ενός οργανωμένου σώματος φαροφυλάκων και είναι η ίδια που άλλαξε το ρόλο του και που σήμερα προκαλεί τη συρρίκνωσή του και οδηγεί σταδιακά στην κατάργηση. (EL)
The lighthouse keeper, is the subject of this lecture , his life and the everyday , the coexistence with other keepers , his relationship with society , his relationship with his family and the Lighthouse Service . This research is the result of recording information and personal testimonies, interviews to lighthouse keepers , people from the technical staff of the Lighthouse Service and to people who have dealt with that subject. In preparing this research, we studied mainly original material from the archives of the Lighthouse Service. The research could not be accomplished otherwise, as the literature is limited. It was very interesting through the study of the professional team for the lighthouse to observe over time, how they adapted to the conditions created for them in each period, the evolution of technology. The development of this technology was created by the need to create organized body lighthouse personnel and is itself changed its role and now are falling and will eventually lead to abolition. (EN)

Lecture

Industrial heritage
Cultural heritage
Lighthouse
Βιομηχανική κληρονομιά (EL)
Πολιτιστική κληρονομιά (EL)
Φάρος (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.