Φυσική ολότητα και άμεση επαφή με το τοπίο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Physical entity and direct contact with the landscape
Φυσική ολότητα και άμεση επαφή με το τοπίο (EL)

Πάλλη, Καλλιόπη (EL)
Palli, Kalliopi (EN)

Μωραϊτης, Κωνσταντίνος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Maraitis, Konstantinos (EN)

Η διάλεξη αυτή παρουσιάζει εναλλακτικούς τρόπους συσχέτισης με το περιβάλλον και την κατοίκηση, οι οποίοι συνδέονται με εναλλακτικούς τρόπους σκέψης που ξεκινούν από προβιομηχανικές κοινωνίες και εμαφανίζουν συνάφεια με τις παλαιότερες προσεγγίσεις του Δυτικού ρομαντισμού, όπως και με σύγχρονες προσεγγίσεις των δυτικών κοινωνιών. Το παράδειγμα εφαρμογής αφορά εναλλακτικές κοινότητες του τέλους του προηγούμενου αιώνα, οι οποίες επιχείρησαν να συσχετιστούν με μια συγκεκριμένη ανατολική πρακτική κοσμοθεωρίας και σωματικής άσκησης, που αντιστοιχεί στον όρο «γιόγκα». Οι κοινότητες αυτές εμφανίζουν μια ιδιαίτερα «φιλική» σχέση επαφής με το φυσικό περιβάλλον τους, σχέση επαφής η οποία αντιστοιχεί σε μια πρώιμη εκδοχή των σημερινών «οικοκοινοτήτων». Υπάρχει κάποια σχέση του ενδιαφέροντος των εναλλακτικών αυτών ομάδων για το φυσικό περιβάλλον με τη βαθύτερη πεποίθησή τους για την ενότητα με το φυσικό τους υπόβαθρο; Η πεποίθηση αυτή είναι κοινή στη Δυτική ρομαντική σκέψη και σε κάποιες Ανατολικές προσεγγίσεις που συσχετίστηκαν με νεότερες Δυτικές θεωρήσεις;- αναρωτιέται η έρευνά μας. Η σκοπιμότητα αυτής της διερεύνησης έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο εναλλακτικά παραδείγματα σκέψης ή τρόπων ζωής, έξω από το Δυτικό πολιτισμό ή έξω από τον κεντρικά συγκροτημένο οργανωτικό του πυρήνα, μπορούν να καθορίσουν πρότυπα συσχέτισης με το περιβάλλον και τους όρους κατοίκησης. Επιχειρεί, επιπλέον, η διερεύνησή μας να εξηγήσει πώς ένα τέτοιο παράδειγμα, αυτό δηλαδή της σχέσης με πρακτικές πολιτισμών της Ασιατικής Ανατολής, καθόρισε στη δεκαετία του ΄60 εναλλακτικά κινήματα διανοουμένων και καλλιτεχνών, οι οποίοι αποφάσισαν, μεταξύ των άλλων, να αποχωρήσουν από την αστική ζωή των Δυτικών κοινωνιών, κυρίως της Αμερικής. Πέρα όμως από αυτούς τους πρώτους άμεσους στόχους, η διερεύνησή μας επιχειρεί να εξηγήσει ότι σε περιόδους κρίσης της δυτικής ιστορίας η αντίδραση στον κεντρικό πυρήνα κοινωνικής συμπεριφοράς ή στα κοινωνικά-πολιτικά ήθη, στρέφεται προς πρότυπα πολιτισμού εκτός του Δυτικού χώρου. Επιπλέον συσχετίζει πολλές φορές τα πρότυπα αυτά με τρόπους οργάνωσης της καθημερινής ζωής, όπως και με μία συνειδητή περιβαλλοντική ηθική. (EL)
60 σ. (EL)
This lecture presents alternative ways associated with the environment and the habitation, which are related to alternative ways of thinking , starting from the pre-industrial societies and seem to be connected with the older approaches of the Western romantism and the modern approaches of the Western societies as well. The example, put into practice, concerns alternative communities at the end of the last century, which ventured to be associated with a particular east ideological practice and physical exercise, which corresponds to the term ‘yoga’. These communities present a particular, friendly ‘contact’ with their natural environment, which is related to a previous version of the current ecomunicipallities. Is there any relation of these alternative groups interest in their natural environment with their deeper conviction about the unity with their physical base? This conviction is shared between the West romantic movement and some East approaches associated with more recent West views? This question is under discussion in our research. The purpose of this investigation deals with the way which alternative models of thinking or lifestyle, away from the Western culture or the centrally structured organizational core, may determine patterns of association with the environment and the conditions of habitation. Moreover, this investigation attempts to explain how an example like this, and this means the example of the relationship with the practices of cultures of the Asian East, determined in the sixties alternative movements of intellectuals and artists who decided to leave the urban life of Western societies and mainly the urban life of America. Apart from the above goals, this investigation attempts to explain that the reaction in the central core of the social behavior or in the social-political attitudes turns to standards away from the Western culture in times of crisis of Western history. In addition, it associates these standards with ways of organization of everyday life as well as with a conscious environmental morality. (EN)

Lecture

Nature
Western dualism
Romantic movement
Physical wholeness
Indian conception of cosmic wholeness
Hippies
Yoga
Alternative communities
Ινδική αντίληψη κοσμικής ενότητας (EL)
Φυσική ολότητα (EL)
Χίπις (EL)
Δυτικός δυισμός (EL)
Ρομαντισμός (EL)
Γιόγκα (EL)
Φύση (EL)
Εναλλακτικές κοινότητες (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.