Συνθήκες και παράγοντες ιζηματογένεσης στο Βόρειο Αιγαίο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Conditions and factors of sedimentation in the North Aegean (EL)
Συνθήκες και παράγοντες ιζηματογένεσης στο Βόρειο Αιγαίο (EL)

Ζέρβα, Ελένη Θ. (EL)
Zerva, Eleni Th. (EN)

Μαυράκος, Σπυρίδων (EL)
Λυκούσης, Βασίλειος (EL)
Κονισπολιάτης, Νικόλαος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (EL)

125 σ. (EL)
Η παρούσα εργασία, βασίζεται σε μια σύνθεση των δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών με σκοπό μια τεκμηριωμένη εικόνα της προέλευσης και της χωρικής κατανομής των χερσογενών υλικών των θαλασσίων ιζημάτων του βυθού του Βόρειου Αιγαίου. Για το λόγο αυτό μελετώνται: η μορφολογία του πυθμένα, η υδρολογία και η κυκλοφορία που επικρατούν στα επιφανειακά ύδατα, οι επίγειες ροές ιζημάτων (από ποτάμια ή από τις παρακείμενες θαλάσσιες λεκάνες), οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων και η βιολογική πρωτογενής παραγωγή στο Αιγαίο,η διασπορά των χερσογενών, σε σχέση με αυτή των βιογενών υλικών, η δομή και η αφθονία των αργυλικών ορυκτών στις ακολουθίες ιζημάτων στο Bόρειο Αιγαίο, τα κύρια χαρακτηριστικά της υφής των επιφανειακών θαλάσσιων ιζημάτων, που σχετίζονται με τη θαλάσσια μορφολογία του βυθού, τις ροές των παραποτάμων, τις συγκεντρώσεις των σχετικών σωματιδίων και το μηχανισμό μεταφοράς και απόθεσης των ιζημάτων. (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη" (EL)
Ελένη Θ. Ζέρβα (EL)
This paper is based on a synthesis of published scientific work to an informed picture of the origin and spatial distribution of materials chersogenon marine sediments of the seabed of the North Aegean. For this reason studied: the morphology of the seabed, the hydrology and circulation prevailing in surface water, surface sediment flows (from rivers or from the adjacent sea basins), the concentrations of organic matter and primary production in the Aegean,terrigenous dispersion, compared with that of biogenic materials, structure and abundance of minerals in argylikon sequences of sediments in the North Aegean Sea, the main features of the texture of surface marine sediments related to the morphology of the sea bottom, flows of tributaries , concentrations of the particles and the mechanism of transport and deposition of sediments. (EN)

masterThesis

Ιζήματα (EL)
Θαλάσσια ιζήματα (EL)
Ιζηματογένεση (EL)
Υδρολογία (EL)
Παράγοντες (EL)
Βόρειο Αιγαίο (EL)
Χερσογενή ιζήματα (EL)
Μορφολογία πυθμένα (EL)
Hydrology (EN)
Marine sediments (EN)
North Aegean (EN)
Terrigenous sediments (EN)
Factors (EN)
Sediments (EN)
Sedimentation (EN)
Conditions (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.