Τεχνικές ταξινόμησης εδάφους με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων που προέρχονται από ραντάρ συνθετικής απεικόνισης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Τεχνικές ταξινόμησης εδάφους με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων που προέρχονται από ραντάρ συνθετικής απεικόνισης (EL)

Σκουλαρίκης, Δημήτριος (EL)
Skoularikis, Dimitrios (EN)

ntua (EL)
Παναγόπουλος, Αθανάσιος (EL)
Φράγκος, Παναγιώτης (EL)
Στεφανέας, Πέτρος (EL)

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις τεχνικές ταξινόμησης διάφορων εδαφικών περιοχών (αστικές περιοχές, καλλιεργημένες εκτάσεις, θαλάσσιες περιοχές κλπ) χρήσει δορυφορικών εικόνων (SAR εικόνων) που προέρχονται από ραντάρ συνθετικής απεικόνισης. Το ραντάρ συνθετικής απεικόνισης (SAR) παρέχει την μοναδική δυνατότητα απεικόνισης υψηλής ανάλυσης της επιφάνειας της γης υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες ανεξαρτήτου ημέρας ή νύχτας. Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ταξινόμηση των εδαφικών περιοχών (terrain analysis) χρήσει των διαφορετικών υπογραφών που παράγει καθεμία περιοχή ξεχωριστά σύμφωνα με τη θεωρία των fractals (fractal signature και fractal dimension) για ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα περιοχών. Ειδικότερα, στο 1ο κεφάλαιο αναφέρονται μερικές εισαγωγικές έννοιες πάνω στην επιστήμη της Τηλεπισκόπησης και στη φύση του Η/Μ κύματος που αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία όλων των παραγόμενων εικόνων. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία της φωτοερμηνείας που επιτελείται στα πλαίσια της αξιολόγησης μιας εικόνας (δορυφορικής εικόνας ή αεροφωτογραφίας) ενώ αναπτύσσεται ο τρόπος και τα μέσα με τα οποία υλοποιείται και εκτελείται η διαδικασία της φωτοερμηνείας. Στο 2ο κεφάλαιο ύστερα από τις εισαγωγικές έννοιες εμβαθύνουμε στο αντικείμενο του ραντάρ δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την εξίσωση του ραντάρ, την αρχή λειτουργίας του και το φαινόμενο Doppler. Στη συνέχεια εξετάζουμε το ραντάρ συνθετικής απεικόνισης μελετώντας την εξίσωση του και υπολογίζοντας την διακριτική ικανότητα του. Στο 3ο κεφάλαιο εξετάζουμε αναλυτικά και συγκρίνουμε δύο τύπους δορυφόρων SAR υψηλής διακριτικής ικανότητας. Οι δορυφόροι αυτοί είναι ο γερμανικής κατασκευής Terra SAR-X και ο καναδικής κατασκευής RadarSAT-2. Ειδικότερα, αναλύονται η αρχή λειτουργίας, τα χαρακτηριστικά και η απεικόνιση των εικόνων που παράγονται ως προϊόντα λειτουργίας τους. Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή ενός αλγορίθμου προγραμματισμένου σε κώδικα Matlab πάνω σε μια σειρά SAR εικόνων διαφορετικών περιοχών, έτσι ώστε να ταξινομήσουμε τις διάφορες εδαφικές περιοχές που εμφανίζονται πάνω σε αυτές τις εικόνες και να αποδώσουμε ξεχωριστές υπογραφές και χαρακτηριστικά σε καθεμία από αυτές. Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο εξάγουμε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα από την εφαρμογή του προαναφερθέντος αλγορίθμου, ενώ αναλύουμε τους λόγους και τα αίτια για τα οποία προέκυψαν οι διάφοροι τύποι εδαφικών περιοχών από την εφαρμογή του προαναφερθέντος αλγορίθμου. (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Οικονομία” (EL)

masterThesis (EL)

Ραντάρ (EL)
Ταξινόμηση εδάφους (EL)
Sar εικόνες (EN)
Terrain clasification (EN)
Sar images (EN)
Fractal (EN)
Τηλεσκόπηση (EN)
Radar (EN)
Remote sensing (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.