Θαλάσσια χωροταξική πολιτική στην Ελλάδα. Εφαρμογή στις δυνατότητες αξιοποίησης υδρογονανθράκων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Θαλάσσια χωροταξική πολιτική στην Ελλάδα. Εφαρμογή στις δυνατότητες αξιοποίησης υδρογονανθράκων. (EL)

Μαυροπούλου, Αρετή (EL)
Mavropoulou, Areti (EN)

ntua (EL)
Σιόλας, Άγγελος (EL)
Φώτης, Γεώργιος (EL)
Δημοπούλου, Έφη (EL)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” (EL)
Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η θαλάσσια χωροταξική πολιτική στη Ελλάδα και οι δυνατότητες αξιοποίησης υδρογονανθράκων υπό το πρίσμα αυτής. Για το λόγο αυτό μελετήθηκε εκτενώς η παράκτια ζώνη (ορισμός, σημασία, διαχείριση) και η θαλάσσια χωροταξική πολιτική η οποία εφαρμόζεται τόσο σε Εθνικό (νομοθετικό πλαίσιο) όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η διαθεσιμότητα των υδρογονανθράκων στον Ελληνικό παράκτιο χώρο. Για την καλύτερη εφαρμογή της μελέτης, επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης η περιοχή του Δυτικού Κατάκολου όπου εμφανίζει πλήθος παράκτιων δραστηριοτήτων (αλιεία, τουρισμό, υποθαλάσσια καλώδια, χρήσεις γης κ.λπ.), σημαντικά οικοσυστήματα και αξιόλογα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που βρέθηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (νομοθεσίες - ΦΕΚ, στοιχεία για την περιοχή του Δυτικού Κατάκολου) και τους χάρτες που δημιουργήθηκαν για την καλύτερη απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχή μελέτης προέκυψε ότι για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν οι υδρογονάνθρακες μια περιοχής πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και να εφαρμόζονται οι σχετικές νομοθεσίες. Με αυτό τον τρόπο διατηρείται το περιβάλλον στην αρχική του φυσιογνωμία, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν να αναπτύσσονται οι υπόλοιπες παράκτιες δραστηριότητες οι οποίες προϋπήρχαν της εξόρυξης. Ως τελευταίο συμπέρασμα προκύπτει ότι η εξόρυξη υδρογονανθράκων βοηθάει στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και γενικά ολόκληρης της χώρας. Τέλος, προτείνονται δράσεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που πιθανόν θα εμφανιστούν στην περιοχή μελέτης από την εξορυκτική δραστηριότητα. (EL)
Subject of this thesis is the marine spatial planning in Greece as well as the potential exploitation of hydrocarbons under this lens. Therefore, the coastal zone (definition, importance, management) and the marine spatial planning policy, applied both by national and European legislation as Greece is a European Union country member, have been studied in detail. In addition, the availability of hydrocarbons in Greek coastal area has been investigated. The case of West Katakolo had been selected as the most appropriate to study in depth the potential of hydrocarbon exploitation. The selected area displays numerous coastal activities (fisheries, tourism, land, etc.), major ecosystems and significant hydrocarbon deposits. Taking into account all the data found in the literature review (laws, data for the region of Western Katakolo) and the maps created to illustrate current situation of the area under study, it results that in order to exploit hydrocarbons in a given region, appropriate protection measures should be taken and relevant laws should be applied. In that way, environment maintains its original characteristics and allows development of other coastal activities that already existed before the extraction. As a final conclusion, hydrocarbon extraction assists economic development of the local communities and of the whole country in total. Last, a number of actions to be implemented is suggested so as to address problems that are likely to occur in the study area because of the extraction activities. (EN)

masterThesis

Υδρογονάνθρακες (EL)
Κατάκολο (EL)
Παράκτια ζώνη (EL)
Θαλάσσια χωροταξία (EL)
Χωροταξία (EL)
Spatial policy (EN)
Katakolo (EN)
Marine spatial (EN)
Hydrocarbons (EN)
Costal zone (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014-09-17

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.