Προστασία και αναβίωση παραδοσιακών οικισμών στο πλαίσιο διατήρησης και ανάδειξης της φυσιογνωμίας τους. Το πρόγραμμα του Ε.Ο.Τ. (1975-1992)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Προστασία και αναβίωση παραδοσιακών οικισμών στο πλαίσιο διατήρησης και ανάδειξης της φυσιογνωμίας τους. Το πρόγραμμα του Ε.Ο.Τ. (1975-1992) (EL)
Protection and revival of traditional settlements in the context of preserving and highlighting their physiognomy. The programme of H.T.O. (1975-1992 (EN)

Γούλα, Μαρία - Διονυσία (EL)
Goula, Maria-Dionysia (EN)

ntua (EL)

Η εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της διατήρησης και προστασίας των παραδοσιακών οικισμών, οι οποίοι μέχρι και σήμερα ως έναν βαθμό δεν έχουν λάβει, δυστυχώς, την απαραίτητη φροντίδα, ούτε από τους πολίτες, ούτε από το κράτος. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει μία στροφή προς την εκτενέστερη μελέτη και απογραφή τους, μέσα από την οποία διαπιστώνεται η άρρηκτη σχέση της αρχιτεκτονικής με τη ιστορία και «φωτίζεται» ο τρόπος ζωής και οι ανάγκες του λαού μας. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των οικισμών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Αξιοποίησης Παραδοσιακών Οικισμών» του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού το 1975 μέσα από το πρίσμα της κατανόησης των εννοιών «ανώνυμη αρχιτεκτονική)), «παραδοσιακός οικισμός», και της ανάγκης προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και μελετώνται -κυρίως- μέσα από την αναγνώριση των ουσιωδών χαρακτηριστικών και ποιοτήτων τους καθώς και τη δυναμική τους ανάπτυξη. Διαμέσου της έρευνας, Θα συζητηθούν ζητήματα πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τοπικής ταυτότητας, ένταξης σε δομημένα περιβάλλον και μορφολογικής εξέλιξης οικισμών σύμφωνα με νέα κοινωνικοοικονομικά μοντέλα,. Θα γίνει αναφορά σε όλες τις περιοχές που συμμετείχαν στη πρωτοβουλία του Ε.Ο.Τ., αλλά ενδελεχής μελέτη θα γίνει στο Πάπιyκο (Δυτικά Ζαγοροχώρι) και στη Βάθεια (Λακωνική Μάνη). Ειδικότερα μέσω της μελέτης και της ανάλυσης των παρεμβάσεων στους επιλεγμένους οικισμούς Θα γίνει κατανοητή η σημασία του πώς «στέκεσαι» δίπλα στην ανώνυμη/παραδοσιακή αρχιτεκτονική και των στρατηγικών της επέμβασης σε υφιστάμενα κέλυφος. Το ιστορικό κέλυφος και οι ανάγκες της σύγχρονης διαβίωσης είναι οι βασικοί πόλοι ενδιαφέροντας και η μεγαλύτερη αντίθεση που στάθηκε αφορμή για αυτή την έρευνα και για το ίδιο το πρόγραμμα του Ε.Ο.Τ. Οι τελικοί στόχοι αυτής της μελέτης είναι πρώτον, να αναδειχθούν οι δυσκολίες της διαδικασίας κατανόησης και προστασίας των παραδοσιακών συνόλων, η κριτική Θεώρηση των αποτελεσμάτων και του διαλόγου που ανέmυξαν, ή όχι, οι επεμβάσεις με τους υπάρχοντες οικισμούς καθώς και η εξελικτική πορεία τους μέχρι σήμερα, και δεύτερον, θα διερευνηθεί κατά πόσο το πρόγραμμα συνέβαλλε στην αλλαγή της οπτικής απέναντι στη παράδοση καθώς και αν καθόρισε ως ένα βαθμό την αντιμετώπισή της από τους αρχιτέκτονες από τότε έως τις μέρες μας. (EL)
The paper deals with the issue of preservation and protection of traditional settlements, which to date to some extent have not received, unfortunately, the necessary care, neither from the citizens, nor from the state. In recent decades there has been a shift towards their more extensive study and inventory, through which the inseparable relationship of architecture with history is ascertained and the way of life and the needs of our people are "illuminated". The purpose of this paper is the study of settlements that joined the program "Utilization of Traditional Settlements" of the Hellenic Tourism Organization in 1975 through the perspective of understanding the concepts "anonymous architecture", "traditional settlement", and the need to protect cultural heritage and studies -mainly- through the recognition of their essential characteristics and qualifies as well as their dynamic development. Through the research, issues of cultural and architectural heritage, local identity, integration into a structured environment and morphological evolution of settlements according to new socio -economic models will be discussed. Reference will be made to all areas that participated in the initiative of H.T.O., but a thorough study will be done in Papigo (West Zagorochori) and Vathia (Lakoniki Mani). In particular, through the study and analysis of the interventions in the selected settlements, the importance of how you "sta nd" next to the anonymous / traditional architecture and the strategies of intervention in an existing shell will be understood. The historical shell and the needs of modern living are the main poles of interest and the biggest opposition that was the occa sion for this research and for the program of H.T.O. itself. The final objectives of this study are, first, to highlight the difficulties of the process of understanding and protecting traditional ensembles, the critical consideration of the results and th e dialogue that developed, or not, the interventions with the existing settlements and their evolutionary course until today, and secondly, it will be investigated whether the project contributed to the change of perspective towards tradition as well as whether it determined to some extent its treatment by architects from then until today. (EN)

Διάλεξη
learningMaterial (EL)

Μεστά Χίου (EL)
Αναβίωση (EL)
Βάθεια (EL)
ΕΟΤ 1975-1992 (EL)
Μάνη (EL)
Λαϊκή αρχιτεκτονική (EL)
Πάπιγκο (EL)
Ζαγοροχώρια (EL)
Βυζίτσα (EL)
Παραδοσιακοί οικισμοί (EL)
Φισκάρδο (EL)
Οία (EL)
Ksar Ait-Ben-Handdou (EN)
Colletta di Castelbianco (EN)
H.T.O. (EN)
Preservation (EN)
Zagorochoria (EN)
Folk architecture (EN)
San Gimingiano (EN)
Caceres (EN)
Mani (EN)
Mediterranean architecture (EN)
Protection (EN)
Traditional settlements (EN)


Ελληνική γλώσσα

2021-05-11

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.