Από τη Σκοτία στο σπήλαιο: ερμηνευτικές προσεγγίσεις της σκιάς στον αρχιτεκτονικό και εικαστικό χώρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Από τη Σκοτία στο σπήλαιο: ερμηνευτικές προσεγγίσεις της σκιάς στον αρχιτεκτονικό και εικαστικό χώρο (EL)
From darkness to the cave: interpreative approaches of the shadow in the architectural and artistic space (EN)

Λυγερού, Εμμανουέλα (EL)
Ντούκα, Φωτεινή (EL)
Lygerou, Emmanouela (EN)
Duka, Fotini (EN)

ntua (EL)

Είναι γεγονός ότι έχουμε κατανοήσει τον κόσμο μας με όρους φάσματος δυαδικών άκρων : καλό - κακό, άσπρο - μαύρο, αρσενικό - θηλυκό, ζωή - θάνατος. Η σκιά και το φως αποτελούν ένα από τα αρχετυπικά αυτά ζεύγη. Για να υπάρξει μια σκιά, πρέπει να υπάρχει το αμοιβαίο alter ego της, το φως. Η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ τους, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εικόνα που δίνει υπόσταση και ζωή στο φωτιζόμενο περιβάλλον. Η παρούσα εργασία, έχει σκοπό την προσέγγιση του φαινομένου της σκιάς μέσω της εμβάθυνσης σε ερευνητικά πεδία, με αφετηρία ορισμούς και κατηγοριοποιήσεις, την μετάβαση από το επίπεδο του ανάγλυφου σε μια τρισδιάστατη χωρικότητα, διαπερνώντας την περιοχή του φιλοσοφικού στοχασμού, για το μεταφορικό της χαρακτήρα, μέχρι να βρει και να συγκρίνει δίπολα διαφάνειας / σκοτεινού χωρικού βάθους. Ερευνά με μια παραθετική λογική, το αποτέλεσμα της θεώρησης του φαινομένου φωτός – σκιάς, πώς καταγράφεται αντιληπτικά και τί αυτό προκαλεί. Είναι χωρικότητα ή αφήγημα; Είναι παράσταση ή διαφάνεια; Είναι ένα σώμα με σάρκα που πάνω του μια φωτεινή πηγή προσκρούει και αποκτά αυτή η αντίθεση; Ή στη μεταιχμιακή περιοχή ένα ημίφως; Πώς σχετίζονται οι άλλες τέχνες με την Αρχιτεκτονική Σκιαγραφία; Είναι πεδία αλληλοσυμπληρούμενα, που μεταγγίζει το ένα το άλλο ή αυτοαναφορικές δοξασίες; Τι προκαλεί τους εικαστικούς να δοξάσουν αυτήν την ιδιότητα και να αποκτήσει κεντρικό θέμα στο έργο τους, ή και στο κίνημα τους; Σκοπός της ερευνητικής, δεν είναι απλώς να περιγράψει και να επεξηγήσει ένα θέμα που αφορά το φως και την σκιά μόνον ως αναπαράσταση, ιδιότητα και φυσικό φαινόμενο, αλλά πώς ιχνηλατείται το φαινόμενο της αρχιτεκτονικής πράξης μέσα από τους σκιερούς χώρους, ως χωροποιητική συνθήκη; Πώς η αποκάλυψη του χωρικού ιδιώματος, μέσα από τις φωτεινές μεταβάσεις και διαβαθμίσεις, αποκτά μια ιδιαίτερη συνθήκη νοηματοδότησής του; Ποια εντέλει η σημασία της στην κατασκευή της ατμόσφαιρας του χώρου, στην αφηγηματική της ιδιότητα; . (EL)
It is a fact that we have understood our world in terms of a range of binary ends: good - bad, white - black, male - female, life - death. Shadow and light are one of these archetypal pairs. For there to be a shadow, there must be its mutual alter ego, the light. The constant interaction between them, creates a complete image that gives substance and life to the illuminated environment. This paper aims to highlight the phenomenon of the shadow, deepening in research fields, starting from definitions and categorizations, the transition from the level of the relief to a three-dimensional spatiality, penetrating the area of philosophical reflection, for its metaphorical character, until it finds and compares transparency / dark spatial depth dipoles. Investigates with a citation logic of creators, as well as the effect caused by the alternation of light and shadow, whether it is revelation, concentration, exclusion or ultimately reversal. Is it spatiality or narrative? Ιs it a show or a slide? Ιs it a body with flesh on which a light source strikes and acquires meaning or is everything a blur? or in the border area a dim light? How do the other arts relate to Architectural Silhouette? are fields complementary, transcending each other or self-referential beliefs? What causes artists to glorify this quality and make it a central theme in their work, or in their movement? Its purpose is not simply to describe and explain a subject that concerns light and shadow only as a representation, property and natural phenomenon, but how is the phenomenon of architectural practice traced through the shady spaces, as a spatial condition? How does the revelation of the spatial idiom, through the light transitions and gradations, acquire a special condition of its meaning? Finally, what is its significance in the construction of the atmosphere of the space, in its narrative quality? (EN)

Διάλεξη
learningMaterial (EL)

Ατμόσφαιρα (EL)
Χωρικά βάθη (EL)
Σκοτία (EL)
Σπήλαιο Πλάτωνα (EL)
Κινηματογράφος (EL)
Λε Κορμπυζιέ (EL)
Φως (EL)
Ημιδιαφάνεια (EL)
Κατώφλια (EL)
Μεταφυσική (EL)
Επιφάνειες (EL)
Σβέρε Φεν (EL)
Τζόρτζιο Ντε Κίρικο (EL)
Ορισμός αρχιτεκτονικής (EL)
Πύργος των Σκιών (EL)
Σκιά (EL)
Σκαδιναβικό περίπτερο (EL)
Tower of Shadows (EN)
Darkness (EN)
Spatial depths (EN)
Thresholds (EN)
Plato’s Cave (EN)
Shadow (EN)
Modenatures (EN)
Metaphysics (EN)
Giorgio De Chirico (EN)
Le Corbusier (EN)
Scandinavian pavilion (EN)
Svere Fen (EN)
Light (EN)
Atmosphere (EN)
Definition of architecture (EN)
Translucency (EN)
Cinema (EN)


Ελληνική γλώσσα

2021-10-15

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.