Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ (EL)
Digital library and institutional repository development at NTUA Central Library (EN)

Κόκκινος, Διονύσης (EL)
Κουλούρης, Αλέξανδρος (EL)
Αναγνωστόπουλος, Άγγελος (EL)
Koulouris, Alexandros (EN)
Anagnostopoulos, Angelos (EN)
Kokkinos, Dionysis (EN)

14 σ. (EL)
Περιγράφεται η ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Το έργο συν-χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και από εθνικούς πόρους (25%) – (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Η ψηφιακή βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί το λογισμικό DSpace και περιέχει σπάνιες ψηφιοποιημένες συλλογές και ένα υπό ανάπτυξη ιδρυματικό αποθετήριο με ηλεκτρονικές διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές (βλ. ETDs). Από τη μία, η Κεντρική Βιβλιοθήκη επιχειρεί να προάγει την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, παρέχοντας σπάνιο ψηφιοποιημένο περιεχόμενο. Τρέχουσα ψηφιοποίηση, περιλαμβάνει δύο μοναδικούς στα Βαλκάνια τίτλους ελληνικών περιοδικών, τον Αρχιμήδη και τον Προμηθέα και περίπου 800 σπάνια βιβλία, που αποτελούν μέρος της Ελληνικής Επιστημονικής και Τεχνικής Βιβλιογραφίας (1830-1940). Σκοπός της παρούσας ψηφιοποιημένης συλλογής βιβλίων, είναι η διευκόλυνση των ερευνητών που ασχολούνται με την ιστορία των επιστημών και της τεχνολογίας. Από την άλλη, στο ιδρυματικό αποθετήριο κατατίθενται, για την ώρα, μόνο ETDs του ΕΜΠ. Ωστόσο, σχέδια περιλαμβάνουν την κατάθεση και διατήρηση, του συνόλου της γκρίζας βιβλιογραφίας (επιστημονικές δημοσιεύσεις, κλπ.) που παράγονται στο ΕΜΠ. Πρωταρχικός σκοπός είναι να εγκαθιδρυθούν νέες ρουτίνες στην ακαδημαϊκή κοινότητα αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή και αυτο-αρχειοθέτηση των ETDs. Υπάρχει ήδη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, που μας δίνει το δικαίωμα της συλλογής-αποθήκευσης των ETDs και την ευχέρεια του ορισμού των απαραίτητων προδιαγραφών, προτύπων και διαδικασιών για την συγγραφή, ηλεκτρονική υποβολή, αποθήκευση και πρόσβαση των ETDs. Ακολουθούνται τα υποδείγματα συγγραφής των σχολών του ΕΜΠ, ωστόσο, προσδοκούμε στην υλοποίηση ενός ευέλικτου, ενοποιημένου και μοναδικού υποδείγματος που θα βασίζεται στον οδηγό ETD της UNESCO. Μέχρι τώρα πρόοδος αποτελεί η ανάπτυξη και υλοποίηση της διαδικτυακής φόρμας υποβολής ETDs και η σχετική online βοήθεια στα ελληνικά και στα αγγλικά, οι απαραίτητες τροποποιήσεις και προσθήκες Dublin Core (DC) πεδίων μεταδεδομένων για την ETD DC εγγραφή, και οι πολιτικές, αποθήκευσης και πρόσβασης μεταδεδομένων και ETDs. Έχει ήδη υλοποιηθεί το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής, μια ξεχωριστή διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία δρα ως ενδιάμεσος μεταξύ του DSpace και του τελικού χρήστη και έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του (Ιούνιος 2007). Επιπροσθέτως, αλλαγές έχουν γίνει στον κώδικα και στο γραφικό περιβάλλον του DSpace με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών. Τρέχοντα βήματα, περιλαμβάνουν την αποτίμηση της πιλοτικής περιόδου λειτουργίας του ιδρυματικού αποθετηρίου, εστιάζοντας στην αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας αναφορικά με την αυτο-αρχειοθέτηση και ηλεκτρονική υποβολή. Για λόγους διαλειτουργικότητας, διατήρησης μεταδεδομένων και ολοκλήρωσης, τα ETDs είναι προσβάσιμα από το δημόσιο κατάλογο (OPAC) της βιβλιοθήκης και το DSpace. Οι συγγραφείς, υποβάλλουν τη δήλωση αποδέσμευσης στην οποία καθορίζουν την πολιτική πρόσβασης που επιθυμούν (π.χ. παγκόσμια πρόσβαση, ΕΜΠ πρόσβαση και έλλειψη πρόσβασης) και έπειτα, τα μεταδεδομένα και το πλήρες κείμενο του ETD. Οι υλοποιημένες πολιτικές πρόσβασης είναι χρηστοκεντρικές και βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και πρακτικές (π.χ. NDLTD). Μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν την εξατομίκευση, την ολοκλήρωση ψηφιακών συλλογών και υπηρεσιών, τη δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειμένου, την υλοποίηση ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις ετερογενείς πηγές (ψηφιακή βιβλιοθήκη, ιδρυματικό αποθετήριο, δημόσιος κατάλογος, κλπ.), την αυτόματη εισαγωγή μεταδεδομένων στο DSpace, την υποβολή των αλλαγών κώδικα και διεπαφής στη σχετική κοινότητα ανάπτυξης του DSpace και τη συμμετοχή στην κίνηση – συλλογικό κατάλογο του NDLTD. (EL)
This paper describes the Digital Library (DL) and Institutional Repository (IR) development at the National Technical University of Athens (NTUA). The project is co-funded by the European Social Fund (75%) and National Resources (25%) – (EPEAEK II). Our DL is a DSpace installation, containing unique digitized collections and an evolving IR with Electronic Theses and Dissertations (ETDs). On the one hand, the Central Library tries to promote the Greek cultural heritage, by providing unique digitized content. Current digitization includes two unique in Balkans Greek journal titles, Archimedes and Prometheus, and approximately 800 rare books, part of the Scientific and Technical Greek Bibliography (1830-1940). This digitized collection, aims to facilitate the researchers in science and technology history field. On the other hand, the IR, for the time being, deposits only NTUA ETDs. However, plans include the deposition and preservation of the grey literature’s bulk (research papers, etc.), produced at NTUA. Our primary goal is to establish new routines for the academic community regarding ETDs, e-submission and self-archiving. We already have the NTUA Senate’s decision that gives us the right to collect-deposit the ETDs and the responsibility to define the necessary specifications, standards and procedures for writing, e-submission, storage, deposit and access of ETDs. We adhere to the existing ETD templates that each faculty has established, however, our prospect is to implement a flexible, integrated and unique template, based on the UNESCO ETD guide. So far, progress has been achieved in preparing and implementing a web-based e-submission form for ETDs and its relevant online help in Greek and English; modifying and adding the necessary Dublin Core (DC) metadata fields for ETDs DC registry; designing and implementing the policies for metadata storage and accessibility, and access of ETDs. We have already implemented the e-submission system, a separate web application, acting as a proxy between DSpace and the end user and started our pilot testing period, from June 2007. Additionally, code and GUI modifications have been made to DSpace for satisfying our specific user needs. Current steps include the IR pilot testing period’s evaluation, focusing on the scientific community’s reaction in self-archiving and e-submission. We provide two access points for ETDs, the library’s OPAC and the DSpace system, for interoperability, metadata preservation, and integration reasons. The authors submit the policy statement in which they define the access policy they prefer (i.e. WWW access, NTUA access and no access), and afterwards, the ETDs’ metadata and full text. The implemented access policies are user-centered and based on international standards and practices (i.e. NDLTD). Future plans include, but are not limited to, personalization, integration of DL collections and services, full-text searching capability, implementation of the federated searching feature to all heterogeneous resources (DL collections, IR, OPAC, etc.), automated batch importing of metadata to the DSpace system, submission of code and GUI modifications to the DSpace development community; participation in NDLTD Union Catalogue and movement. (EN)

conferenceItem (EN)

Ιδρυματικά αποθετήρια (EL)
Ψηφιακές βιβλιοθήκες (EL)
Γκρίζα βιβλιογραφία (EL)
Ψηφιακό περιεχόμενο (EL)
Ηλεκτρονική υποβολή (EL)
Institutional repositories (EN)
E-submission system (EN)
Digital content (EN)
Dublin Core (EN)
Grey literature (EN)
DSpace (EN)
Electronic Theses and Dissertations (ETDs) (EN)
Digital libraries (EN)


Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 1-3 Οκτωβρίου 2007, σσ. 378-392 (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.