δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

The architecture in fashion
Η αρχιτεκτονική στη μόδα (EL)

Μαυροματίδη, Ασημίνα (EL)
Mavromatidi, Asimina (EN)

Εμμανουήλ, Μελίτα (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Emmanouhl, Melita (EN)

Η αρχιτεκτονική και η ένδυση αποτελούν βασικά συστατικά ενός τόπου και η παρουσία τους είναι εμφανής στην καθημερινότητά του. Η σχέση τους που εντοπίζεται από τα αρχαία χρόνια είναι έκδηλη και στη σύγχρονη εποχή. Οι δύο κλάδοι αντιμετωπίζονται ως εργαλεία μετάφρασης των σύγχρονων αστικών κοινωνικών μεταβολών και παρουσιάζουν σύγκλιση σε διάφορους τομείς της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Οι δύο αυτοί κλάδοι του πολιτισμού αντικατοπτρίζουν τις ραγδαίες κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές μεταβολές, δημιουργώντας συνθήκες αλληλεπίδρασης και όσμωσης ανάμεσά τους. Αυτή η όσμωση εντοπίζεται σε επίπεδο σχεδιασμού και ιδέας, μεθόδων κατασκευής, επικοινωνίας και συναλλαγής με το περιβάλλον τους. Στόχος της μελέτης είναι η προσέγγιση των σχέσεων αρχιτεκτονικής και ένδυσης, η οποία και διερευνάται μέσα από την παρουσίαση έργων αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών ενδυμάτων. Επιχειρείται η αναγνώριση και τεκμηρίωση των σημείων σύγκλισης αρχιτεκτονικής και ένδυσης, η οποία αφορά σε συγκεκριμένους τομείς και περιγράφει την δυναμικότητα της μεταξύ τους σχέσης στα πλαίσια αυτών. Επειδή τις τελευταίες δεκαετίες η αρχιτεκτονική και η ένδυση έχουν συνάψει σχέσεις συνεργασίας στην συνέχεια της εργασίας αναζητείται η επιρροή της σχέσης αυτής στην διαμόρφωση της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. (EL)
119 σ. (EL)
Architecture and clothing are essential components of a place and their presence is visible in everyday life. Their relationship that is found since ancient times is apparent also in the contemporary era. The two branches are treated as translation tools of contemporary urban social changes and show convergence in various areas of socio-economic reality. These two branches of culture reflect the rapid social, cultural and economic changes, creating conditions for interaction and osmosis between them. This interplay is found in terms of design and concept, manufacturing, communication and transaction with their environment. The aim of this study is to approximate the relationship of architecture and clothing, which is investigated by presenting works of architects and clothing designers. This project is an attempt to identify and document the points of convergence between architecture and clothing, which relates to specific sectors and describes the potential of their relationship in these sectors. Because the last decades architecture and clothing have signed cooperative relationships afterwards in this project is seeking out the influence of this relationship in shaping socioeconomic realities. (EN)

Lecture

Fashion
Flagship stores
Kτίρια ναυαρχίδες (EL)
Μόδα (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.