Τα εκπαιδευτικά κτήρια της Καποδιστριακής περιόδου (1828-1831)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

The educational buildings of the Kapodistria’s period (1828-1831)
Τα εκπαιδευτικά κτήρια της Καποδιστριακής περιόδου (1828-1831) (EL)

Χαντζάρα, Ευαγγελία (EL)
Chantzara, Eyaggelia (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Γιαννίτσαρης, Γεώργιος (EL)
Giannitsaris, Georgios (EN)

92 σ. (EL)
Η παρούσα εργασία αφορά την μελέτη των εκπαιδευτικών κτηρίων που χτίστηκαν την Καποδιστριακή περίοδο (1828-1831) στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Αρχικά γίνεται αναφορά στο πρόσωπο και στην ζωή του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, δίνεται το γενικό ιστορικό πλαίσιο της εποχής που κυβέρνησε το ελληνικό κράτος και με συντομία περιγράφονται τα μέτρα που έλαβε για την ανόρθωση της παιδείας. Στην συνέχεια περιγράφεται το πρότυπο του σχολικού κτηρίου που ίσχυε τότε, η διαδικασία της κατασκευής και ο νέος ρόλος που αναλαμβάνει ο «αρχιτέκτονας-μηχανικός» στην κατασκευή δημοσίων έργων. Στο τέλος γίνεται η παρουσίαση των σχολικών κτηρίων που χτίστηκαν την περίοδο αυτή στο ελληνικό κράτος, για τα οποία βρέθηκαν πληροφορίες. (EL)
The current course refers to the study of the educational buildings that were built during the Kapodistria’s government (1828-1831) in the area of the newly born greek state. In the beginning, there is reference to the Kapodistria’s biography, the general historical concept of this period in Greece and a short description of the measures he took for the establishment of the education. Afterwards, follows the description of the scholar building model of that time, the constructive procedure and the new role of the «architecture- engineer» in the construction of public works. In the end, lies the presentation of the above mentioned scholar buildings, for which I was capable to collect information. (EN)

Lecture

Educational buildings
John Kapodistrias
Schools
Mutual teaching
Αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας (EL)
Σχολεία (EL)
Ιωάννης Καποδίστριας (EL)
Εκπαιδευτικά κτήρια (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.